تصيب‌نامه راجع به تعرفه‌هاى مربوط به هزينه‌هاى تخليه، بارگيرى و انباردارى در منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجائى


رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى


اکثريت وزراء عضور شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۷ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷ هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶) به استناد ماده (۱۰) آئنى‌نامه اجرائى بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴) تصويب نمود:


تعرفه‌هاى مربوط به هزينه‌هاى تخليه، بارگيرى و انباردارى در منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر به شرح جداول زير تعيين مى‌شود.

جدول تعرفه هزينه‌هاى تخليه و يا بارگيرى (باربري) انوع خودرو و در منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجائى

شرح سوارى مينى‌بوس کاميون و اتوبوس
هزينه باربرى هر دستگاه خودرو ۱۰،۰۰۰ ۱۴۰،۰۰۰ ۱۶۵،۰۰۰


توضيحات:

۱. در صورتى که هر يک از صاحبان کالا ساليانه از تعداد ۲۰۰۰ خودرو بيشتر به منطقه وارد نمايد حداکثر از تخفيف ۳۰% برخوردار مى‌شود.


۲. از خودروهائى که به‌صورت يکسره حمل مى‌گردند ۴۰% هزينه‌هاى فوق دريافت مى‌شود.


۳. تعرفه‌هاى هرگونه خدمات فوق‌العاده براى رديف فوق‌الذکر يا خارج از رديف فوق‌الذکر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ مى‌شود.


۴. هزينه‌هاى تخليه و بارگيرى (باربري) خودروهاى با وزن بالاى ۵ تن و چرخ زنجيرى توسط مدير منطقه تعيين و دريافت مى‌شود.


۵. تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه و يا بارگيرى کالاهائى که نياز به تجهيزات ويژه دارد و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب کالا مى‌باشد.


۶. براى محاسبه هزينه‌هاى فوق، کسر تن، تن محسوب مى‌گردد.


۷. در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزي، نرخ تورم رسمى کشور به تعرفه‌هاى فوق‌الذکر افزوده مى‌شود.

جدول تعرفه‌ انباردارى در منطقه ويژه اقتصادى بندر شهيد رجائى به ازاء هر روز از تاريخ تعلق انباردارى

رديف هزينه مدت توقف اولين روز تخليه لغايت سى روز روز سى و يکم لغايت روز شصتم روز شصت و يکم لغايت يکصد و بيستم از روز يکصد و بيستم به بالا
۱ کالاى متفرقه به ازاء هر تن کالا ۶۵۰ ۶۰۰ ۵۵۰ ۴۵۰
۲ کالاى خطرناک به ازاء هر تن کالا ۱۲۰۰ ۱۱۰۰ ۱۰۰۰ ۹۰۰
۳ کانتينر ۲۰ فوت هر دستگاه ۸۵۰۰ ۷۵۰۰ ۶۵۰۰ ۵۵۰۰
۴ کانتينر ۴۰ فوت، هر دستگاه ۱۴۵۰۰ ۱۲۵۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۵۰۰
۵ وسايل نقليه سنگين، نيمه سنگين و سبک و غيره هر دستگاه ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰


توضيحات:

۱. با توجه به حجم کالا و موقعيت جغرافيائى مناطق ويژه اقتصادى به سازمان مسئول منطقه اجازه داده مى‌شود تا ميزان %۵۰ نسبت به تعرفه‌هاى فوق تخفيف اعمال نمايد.


۲. انباردارى در محوطه روباز ۶۰% انباردارى برابر جداول فوق مى‌باشد.


۳. انباردارى در انبارهاى هانگار ۸۰% انباردارى برابر جداول فوق مى‌باشد.


۴. به نرخ هزينه‌هاى انباردارى کانتينرهاى غيراستاندارد و کانتينرهاى باشاسي، ۳۰% هزينه اضافى تعلق مى‌گيرد.


۵. مدت مجاز توقف کانتينر و کالاى متفرقه در منطقه عملياتى يک ماه مى‌باشد و پس از آن مدير منطقه مجاز خواهد بود که نسبت به انتقال کانتينر يا کالاى متفرقه به محوطه‌هاى پشتيبانى اقدام و هزينه جابه‌جائى ناشى از انتقال کانتينر را به حساب صاحب کالا براساس جداول تعرفه هزينه تخليه و بارگيرى (باربري) دريافت نمايند.


۶. براى محاسبه هزينه انباردارى کسر تن، تن محسوب مى‌گردد.


۷. در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزي، نرخ تورم رسمى کشور به تعرفه‌هاى فوق‌الذکر افزوده مى‌شود.