مراکز آتش‌نشانى

بندر داراى يک ايستگاه اصلى و دو ايستگاه فرعى آتش‌نشانى در سطح محوطه است که مجهز به شبکه خودکار اعلام حريق مى‌باشد. تلمبه خودکار مرکزى به شبکه شيرهاى آتش‌نشانى محوطه‌ها، اسکله‌ها، ساختمان‌ها، انبارها و ساير مکان‌ها متصل است.