مادهٔ ۱۷۲

ترانزبت خارجى عبارت از اين است که کالاى خارجى به‌منظور عبور از خاک ايران از يک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج شود.


کالائى که تحت عنوان ترانزيت از کشور عبور مى‌کند جزء واردات و صادرات قطعى محسوب نبوده و از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است ليکن مشمول پرداخت هزينه‌هاى گمرکى ذکر شده مى‌باشد و تابع مقررات اين مبحث خواهد بود مگر اينکه در قراردادهاى ترانزيتى دولت با کشورهاى ديگر و يا قراردادهاى صورت کالاى ترانزيتى تابع همان مقرراتى خواهد بود که در قراردادهاى مربوط تعيين شده است.


وسايط نقليه که بدون بار و مسافر وارد و براى ترانزيت اظهار شود از هر حيث تابع مقررات و شرايط ترانزيت کالا مى‌باشد و همچنين وسايط نقليه حامل کالا ترانزيتى که با محموله خود از يک نقطه وارد و از نقطه ديگر با محموله خود خارج مى‌شود. براى اين نوع وسايط نقليه بايد اظهارنامه ترانزيت جداگانه تسليم و پروانه ترانزيت جداگانه تحصيل شود.


تبصره ۱:

مسافران داراى گذزنامه که به قصد عبور از کشور با اتومبيل سوارى يا وسيله نقليه ديگر وارد و با همان وسيله از کشور خارج مى‌شوند وسايل سوارى آنها نيز تابع مقررات و تشريفات ترانزيت خواهد بود مگر اينکه براى وسايل سوارى مزبور جواز عبور بين‌المللى (ديپتيک، تريپتيک، کارنه دوپاساژ) همراه داشته باشند که در اين صورت وسايل مزبور مشمول مقررات خواهد بود.


تبصره ۲:

وسايط نقليه که با بار يا مسافر موقتاً وارد کشور شده و پس از تخليه بار يا پياده کردن مسافر از همان راهى که وارد گرديد مراجعت مى‌کنند مشمول عنوان ترانزيت نبوده و تابع مقررات مربوط به ورود موقت خواهد بود.

مادهٔ ۱۷۳

تشريفات ترانزيت بايد در گمرک‌خانه‌هائى صورت گيرد که براى ترانزيت مجاز و مفتوح باشد فهرست اين گمرک‌خانه‌ها از طرف گمرک ايران تعيين مى‌شود.

مادهٔ ۱۷۴

هرگونه کالائى که ورود قطعى آن به کشور مجاز است مى‌توان به‌عنوان ترانزيت با رعايت مقررات مربوط حمل نمود ولى ترانزيت کالائى که ورود قطعى آن به کشور طبق قوانين مخصوص ممنوع مى‌باشد منوط به اجازه مخصوص دولت در هر مورد است.


تبصره ۱:

گمرک ايران مى‌تواند براى کالائى که ورود آن به کشور طبق مقررات عمومى صادرات و واردات غير مجاز و يا مشروط مى‌باشد اجازه صدور پروانه ترانزيت بدهد.


تبصره ۲:

در مورد مسافران اتباع خارجى که با داشتن گذرنامه و رواديد به‌طور ترانزيت از ايران عبور مى‌نمايد در صورتى‌که داراى اسلحه مورد نياز شخصى باشند گمرک ايران مى‌تواند جهت اسلحه مزبور اجازه ترانزيت با رعايت مقررات مربوط صادر نمايد و مى‌تواند اين اختيار خود را به هر يک از گمرک‌خانه‌ها که مقتضى بداند تفويض کند مشروط بر اينکه اسلحه در موقع ورود بسته‌بندى و پلمپ شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قيد شود و به همان وضع به گمرک مرز خروج ارائه و پس از رسيدگى و برداشتن پلمپ اجازه خروج از کشور داده شود. در اين قبيل موارد گمرک مرز ورود موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را مطلقاً ندارد و مراتب را تلگرافى به گمرک مرز خروج اعلام و گمرک مرز خروج نيز بايد خروج اسلحه را به گمرک مرز ورود اطلاع دهد.

مادهٔ ۱۷۵

به‌طور کلى ترانزيتى بايد از گمرک ورودى مستقيماً به گمرک خروجى حمل شود اداره گمرک مى‌تواند کالائى را که به‌طور ترانزيت از ايران عبور مى‌نمايد به خرج صاحب کالا به وسايط نقليه‌اى که خود انتخاب مى‌نمايد حمل کند و يا صاحب کالا را ملزم کند بر اينکه محموله ترانزيتى را با وسايطى که گمرک انتخاب مى‌نمايد حمل کند همچنين گمرک مختار است در هر مورد مأمورانى به معيت کالا به هزينه صاحب کالا اعزام دارد.

مادهٔ ۱۷۶

هرگاه در موقع ورود کالاى ترانزيتى وسيله بارگيرى و حمل فورى کالا فراهم نباشد کالا در تحويل گمرک تا موقع آمادگى آن براى حمل، نگهدارى و اگر توقف کالا بيش از پنج روز به طول انجامد هزينه انباردارى کالاى وارداتى براى مدت توقف آن دريافت مى‌گردد همچنين در مواردى که خواسته باشند کالاى ترانزيتى را در ايران بدون اينکه شکل کالا تغيير نمايد سر و صورتى داده و براى بازار فروش در خارج آماده سازند نيز کالا در اختيار گمرک مانده و حق انباردارى دريافت مى‌شود اينگونه آمادگى و اصلاح وضع کالاى ترانزيتى ممکن است در صورت درخواست کتبى صاحب کالا و به شرط مراقبت و نظارت مستمر مأمورانى که گمرک تعيين مى‌نمايد در خارج از محوطه گمرک نيز به عمل آورده شود مشروط بر اينکه براى هر نوعى از انواع کالا قبلاً يک حکم کلى از طرف گمرک ايران صادر شده باشد.

مادهٔ ۱۷۷

اداره گمرک در هر مورد که مقتضى بداند حق دارد از ترانزيت‌کننده بخواهد که گواهينامه گمرک کشور مقصد يا اولين کشورى که کالا به آنجا وارد مى‌شود مبنى بر تصديق ورود کالايى ترانزيتى به آن کشور را ارائه و تسليم نمايد. در چنين مورادى گمرک بايد از ترانزيت‌کننده تعهد لازم مبنى بر تسليم چنين مدرکى را قبل از صدور پروانه دريافت کرده باشد.