مادهٔ ۱۷۸

براى کالاى ترانزيتى صاحب کالا بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى مخصوص در دو نسخه تنظيم و در آن تعهد کند که کالا را در مدتى که در پروانه ترانزيت تعيين شده و همچنين از طريق گمرکى که براى خروج کالا از کشور در پروانه ترانزيت تعيين گرديده خارج نمايد.


شرايط عمومى تنظيم اظهارنامه و اسنادى که بايد ارائه شود و نکاتى که در تنظيم آن بايد رعايت گردد.

مادهٔ ۱۷۹

کالاى موضوع ترانزيت پس از تسليم اظهارنامه و انجام تشريفات مقدماتى از طرف مأموران مربوط گمرک مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد. در مورد کالاى ترانزيتى پس از اتمام عمليات ارزيابى بسته‌ها به‌نحوى که قابل دخل و تصرف نباشد نخ‌کشى يا مفتول‌کشى شده و پلمپ مى‌گردد و همچنين به وسائط نقليه ترانزيتى نيز پلمپ گمرک الصاق مى‌شود.

مادهٔ ۱۸۰

صدور پروانه ترانزيت منوط به سپردن وجه‌الضمان نقدى به شرح زير است:


۱. در مورد کالاى مجاز مبلغى معادل تمام حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض که به واردات قطعى آن کالا تعلق مى‌گيرد.


۲. در مورد کالاى غيرمجاز و مشروط مبلغى معادل حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض و سه برابر ارزش کالا.


تبصره ۱:

تضمين بانکى به جاى تمام يا قسمتى از وجه الضمان قبول مى‌شود.


تبصره ۲:

در مورد کالائى که گمرک آن را طبق مفاد مادهٔ ۱۷۵ اين آئين‌نامه با وسايل نقليه انتخابى خود حمل مى‌کند يا صاحب کالا با وسايل انتخابى گمرک حمل مى‌نمايد و همچنين در مواردى که کالاى ترانزيتى به‌وسيله پست ولتى يا به‌وسيله بنگاه‌هاى حمل و نقل ديگر دولتى تا مرز خروجى حمل مى‌شود ممکن است به جاى تمام يا قسمتى از وجه‌الضمان نقدى ضمانت کتبى معتبر قبول شود.


تبصره ۳:

اداره گمرک مى‌تواند از سياحان و هر مسافر ديگرى براى کالائى که جنبه تجارى نداشته باشد به جاى وجه‌الضمان نقدى و بانکى تعهد کتبى آنان را قبول نمايد مشروط بر اينکه مشخصات کامل کالا را در گذرنامه مسافر يا سياح قيد نمايد.

مادهٔ ۱۸۱

مدت اعتبارى که براى حمل کالاى ترانزيتى از گمرک ورودى تا گمرک خروجى لازم است بايد از طرف گمرک ورودى با توجه به تمام جهات از قبيل مسافت و چگونگى راه و فصول سال و نوع وسايط نقليه و کيفيات ديگر تعيين و در پرواز ترانزيت قيد شود.

مادهٔ ۱۸۲

در موارد استثنائى ممکن است مدت اعتبار پروانه ترانزيت به درخواست صاحب کالا تمديد شود ليکن اين تضمين فقط از طرف گمرک ايران آن هم پس ثبوت اينکه کالاى موضوع پروانه تماماً موجود و پلمپ‌هاى گمرکى آن دست نخورده و بى‌عيب است اتخاذ مى‌شود و در صورتى‌که چنين تصميمى اتخاذ گردد گمرک ايران بلافاصله به‌وسيله تلگراف و با ذکر مشخصات پروانه و کالا گمرک مرز خروج را از آن مستحضر و رونوشت به گمرک ورودى ارسال خواهد داشت.

مادهٔ ۱۸۳

پروانه ترانزيت پس از انجام تشريفات مقرر به صاحب کالا تسليم مى‌گردد تا به موجب آن کالاى خود را از گمرک تحويل گرفته و در وسايط نقليه بارگيرى و حمل نمايد.


پروانه ترانزيت در تمام طول راه بايد همراه حمل‌کننده کالاى ترانزيتى باشد.

مادهٔ ۱۸۴

يک نسخه از اظهارنامه ترانزيت از طرف گمرک ورودى مستقيماً به گمرک خروجى ارسال مى‌گردد.

مادهٔ ۱۸۵

در موقع ورود کالاى ترانزيتى به گمرکى که براى خروج کالا تعيين گرديده حامل يا صاحب کالا بايد پروانه را به گمرک تسليم و کالا را عرضه نمايد گمرک مزبور وضع نخ‌کشى و پلمپ‌ها را معاينه و در صورتى‌که از هر حيث سالم و بى‌عيب باشد به تطبيق مشخصات ظاهرى کالا از قبيل تعداد بسته‌ها و شماره و علامت و نوع و وزن با ظرف آنها با مندرجات پروانه اقدام مى‌نمايد و پس از حصول اطمينان از مطابقت کامل آنها اجازه عبور کالا را از مرز مى‌دهد.


رئيس گمرک يا نماينده مخصوص او بايد در حين خروج کالا حاضر بوده عبور آن را از مرز کشور نظارت نموده و از خروج آن اطمينان حاصل نمايد.


در مواردى که اين عمل به علت مسافت گمرک از خط مرزى مستلزم انجام هزينه باشد آن هزينه به عهده حامل يا صاحب کالا خواهد بود.

مادهٔ ۱۸۶

پس از رسيدگى و تطبيق کالا و خروج آن از مرز مأموران گمرک مرز خروج بايد مراتب را با قيد تاريخ و روز و ساعت عبور در پشت اظهارنامه و پروانه ترانزيت قيد و امضاء نمايند و امضاء آنها از طرف رئيس گمرک محل گواهى و اظهارنامه گواهى شده به حامل کالا يا صاحب کالا يا نماينده او تسليم مى‌شود تا جهت استرداد سپرده به گمرک ورودى تسليم نمايد. پروانه ترانزيت که خروج کالا در ظهر آن گواهى شده در گمرک مرز خروج بايگانى مى‌شود.

مادهٔ ۱۸۷

اگر پس از رسيدن کالاى ترانزيتى به گمرک مرز خروج وسايل عبور فورى آن از مرز فراهم نباشد کالا در اختيار گمرک مى‌ماند و اگر توقف کالا بيش از پنج روز به طول انجامد هزينه انباردارى صادراتى از آن دريافت مى‌شود.

مادهٔ ۱۸۸

هرگاه در موقع رسيدگى به کالاى ترانزيتى در گمرک خروجى مشاهده شود که پلمپ يک يا چند بسته از بين رفته و يا نخ‌هاى دور بسته پاره شده است گمرک خروجى بايد آن يک يا چند بسته را با حضور کامل کالا و اگر صاحب کالا در محمل حاضر باشد با حضور او و حامل کالا هر دو باز و به محتويات آنها کاملاً رسيدگى و با پروانه ترانزيت تطبيق نمايد در صورتى‌که اختلافى ديده نشود و مسلم گردد که از بين رفتن پلمپ يا پاره شدن نخ يا مفتول تصادفى و بدون سوء نيت بوده است اجاره خروج داده مى‌شود.


هرگاه پلمپ عمداً شکسته و يا محو شده و در محتويات بسته دخل و تصرف شده باشد در اين صورت نسبت به مرتکب بر طبق قانون کيفر مرتکبين قاچاق رفتار خواهد شد به علاوه چناچه تغيير محتويات بسته مستوجب کيفر ديگرى بر طبق مقررات قانونى باشد مرتکب به همان کيفر نيز خواهد رسيد.

مادهٔ ۱۸۹

پس از خروج کالا از گمرک تحت عنوان ترانزيت صاحب کالا مى‌تواند به شرط اينکه دخل و تصرفى در کالا نشده باشد آن را براى ورود قطعى به کشور اظهار کند قبول اين درخواست موکول به آن است که کالا از نوع کالاى مجاز باشد.

مادهٔ ۱۹۰

وجه‌الضمان مذکور در مادهٔ ۱۸۰ اين آئين‌نامه وقتى مسترد مى‌شود که صاحب کالا اسناد و مدارک مشروحه زير را به گمرک ورود تسليم کند:


۱. گواهينامه خروج صادره از گمرک خروجى مبنى بر تصديق عبور کالا از مرز که پس از رد وجه‌الضمان بايد عيناً به سوش پروانه ترانزيت الصاق شود.


۲. قبض رسيد وجه‌الضمان که در موقع سپردن آن دريافت داشته است.


۳. گواهى‌نامه گمرک کشور مقصد (در مورادى که کالاى محموله مشمول مادهٔ ۱۷۷ اين آئين‌نامه باشد).

مادهٔ ۱۹۱

هرگاه کالاى ترانزيت تا پايان مدت اعتبار پروانه و اگر مدت مزبور تمديد شده باشد تا پايان مهلت از مرز کشور جزء به علت قوه قهريه (فرس ماژور) خارج نشود کالاى مصرف شده در کشور محسوب و وجه‌الضمان دريافتى به شرح زير واريز مى‌شود:


۱. در مورد کالاى مجاز حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض با صدور پروانه گمرکى به درآمد مربوط منظور مى‌گردد.


۲. در مورد کالاى غير مجاز و مجاز مشروط صورت مجلس کشف قاچاق تنظيم و مجموع وجه‌الضمان به‌عنوان ارزش کالا و جريمه متعلق ضبط و تماماً به درآمد قطعى دولت منظور مى‌شود.


تبصره:

عدم خروج کالا از مرز کشور در مدت اعتبار ورقه ترانزيت هرگاه از طرف صاحب کالا ناشى از علت قوه قهريه (فرس ماژور) يا عذر موجهى ادعا شود بايد ادعاى خود را با اسناد و مدارک در نزد گمرک ايران ثابت نمايد اداره مزبور پس از ملاحظه مدارک و بعد از رسيدگى و تحقيقات لازم تصميم مقتضى به حسب اوضاع و احوال اتخاذ و به گمرک مربوط ابلاغ خواهد نمود.

مادهٔ ۱۹۲

اگر کالاى ترانزيتى موضوع تبصره ۲ مادهٔ ۱۸۰ اين آئين‌نامه در مدت اعتبار صحيحاً از مرز خارج شده باشد ولى صاحب کالا در تسليم گواهى‌نامه خروج صادره از گمرک خروجى تأخير کند به علت تأخير مشمول پرداخت جريمه انتظامى از يکصد الى هزار ريال خواهد بود.