مادهٔ ۱۹۳

مسافران خارجى و سياحان يا ايرانيان مقيم خارج از کشور که با وسايط نقليه شخصى خود وارد کشور مى‌شوند هرگاه براى وسيله مزبور جواز عبور (کارنه دوپاساژ يا تريپتيک يا ديپتيک) از کانون‌هاى جهانگردى کشورهاى ملحق به قرارداد گمرکى ورود موقت وسايط نقليه شخصى سال ۱۹۵۴ منعقده در نيويورک در دست داشته و به گمرک ورودى ارائه دهند مى‌توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ يا تريپتيک و ديپتيک بدون الزام به تسليم اظهارنامه به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه‌الضمانى به گمرک از وسيله نقليه خود در کشور استفاده نمايند و يا در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راه‌هاى مجاز وارد و خارج شوند.


اداره گمرک مى‌تواند به درخواست متقاضى در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل کشور را حداکثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد نمايد.


تبصره ۱:

استفاده از مزاياى اين ماده موکول به اين است که جواز عبور داراى سه شرط زير است:


۱. جواز مربوط براى ورود وسيله نقليه به ايران داراى اعتبار باشد.


۲. مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.


۳. در هيچ يک از قسمت‌هاى مختلف جواز مزبور آثار قلم‌خوردگى يا حک و اصلاحى وجود نداشته باشد. مگر اينکه کانون صادرکننده جواز اصلاحى را که به عمل آمده با مهر و امضاء خود گواهى کرده باشد.


تبصره ۲:

ايرانيان مقيم خارج از کشور به شرطى مى‌توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران اقلاً شش ماه متوالى در داخل اقامت داشته باشند.

مادهٔ ۱۹۴

گمرک ورودى در صورتى‌که جواز عبورى که ارائه مى‌شود جامع شرايط مذکور و در بند يک تبصره ذيل مادهٔ ۱۹۳ اين آئين‌نامه باشد پلمپ گمرکى به محل مناسبى در موتور وسيله نقليه الصاق و سپس مشخصات جواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شماره‌گذارى و پلمپ شده وسيله گمرک ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در مادهٔ ۱۹۳ اين آئين‌نامه به شرح زير عمل مى‌نمايد:


۱. در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جدانشدنى و يک قطعه سوش مى‌باشد قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرک در سوش و ثبت گمرک در سوش بدون تشريفات ديگرى به صاحب جواز مسترد و وسيله نقليه را نيز در اختيار او مى‌گذارد.


۲. در مورد تريپتيک و ديپتيک که داراى قطعات جدانشدنى نمى‌باشد فقط شماره و ثبت گمرک در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله در اختيار صاحب آن گذاشته مى‌شود.


تبصره:

گمرک ورودى بايد از دارنده جواز عبور استعلام کند که از کداميک از مرزهاى کشور با وسيله نقليه خود خارج خواهد شد و جواب او در دفتر مزبور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروج اطلاع دهد ضمناً دارنده جواز را متوجه کند که اگر وسيله نقليه خود را در ايران بفروشد بايد قبل از تسليم به خريدار تشريفات مقرر براى واردات قطعى حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى گمرکى و عوارض آن را پرداخته و پروانه گمرکى دريافت دارند.


هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره‌گذارى و پلمپ شده وسيله نقليه ثبت و خروج وسيله نقليه را به گمرک ورودى اطلاع خواهد داد در صورتى‌که صاحب وسيله نقليه دارند جواز کارنه دوپاساژ قصد مراجعت مجدد به ايران با همان وسيله نقليه را داشته قطعه دوم و سوش جواز را به صاحب آن تسليم و اگر چنين قصدى نداشته باشد فقط سوش جواز را به ذى‌نفع مسترد و قطعه دوم آن را بايگانى خواهد نمود.

مادهٔ ۱۹۵

هرگاه وسيله نقليه که به موجب جواز عبور وارد مى‌شود از کشور خارج نگردد مراتب به‌وسيله گمرک‌خانه‌هاى ورودى يا خروجى به گمرک ايران اعلام مى‌گردد تا اداره مزبور براى پيگرد قانونى از مجراى کانون جهانگردى اقدام نمايد.

مادهٔ ۱۹۶

نمونه دفاتر ثبت ورود و خروج از طرز نگهدارى آنها و تشريفات تماس گمرک‌خانه‌هاى ورودى و خروجى جهت اعلام ورود و خروج وسايط نقليه به يکديگر و طرز ثبت و تکميل وسايط نقليه مذکور و ساير تشريفات از طرف گمرک ايران به گمرک‌خانه‌هاى مربوط ابلاغ مى‌شود.