مادهٔ ۱۹۷

در گمرک صادرکننده پروانه ترانزيت خارجى بايد دفتر مخصوص شماره‌گذارى و پلمپ شده وسيله گمرک براى ثبت شماره و ساير مشخصات پروانه ترانزيت نگهدارى شود و پس از وصول گواهى‌نامه خروج صادره از گمرک مرز خروج مشخصات گواهينامه مزبور نيز در همان دفتر ثبت مى‌شود و همچنين در گمرک خروجى نيز دفترى نظير دفتر مذکور براى ثبت پروانه‌هاى ترانزيت که کالاى آنها با اطلاع و گواهى گمرک از مرز خارج مى‌گردد نگهدارى مى‌شود.

مادهٔ ۱۹۸

گمرک ورودى مکلف است همه ماهه فهرستى از پروانه‌هاى ترانزيت خارجى که صادر نموده براى هر يک از گمرک‌خانه‌هاى خروجى که محموله ترانزيتى از آنجا خارج خواهد شد با شاره به تاريخ ارسال نسخه اظهارنامه مادهٔ ۱۸۴ اين آئين‌نامه و همچنين و به گمرک ايران ارسال دارد ضمناً گمرک خروجى مکلف است هرماهه صورتى از محصولات ترانزيتى که از کشور خارج گرديده با مشخصات کالا و ذکر تاريخ و شماره گواهينامه صادره و براى هر يک از گمرک‌خانه‌هاى صادرکننده پروانه ترانزيت بفرستد.