مادهٔ ۱۹۹

کالاى انتقالى کالائى است که در لنگرگاه‌ها يا بندرها يا فرودگاه‌هاى کشور از يک کشتى به کشتى ديگر از يک هواپيما به هواپيماى ديگر انتقال داده شود.


اين انتقال ممکن است به دو نحو صورت گيرد: مسقيم و غيرمستقيم:


- انتقال مستقيم آن است که کشتى يا هواپيماى تحويل دهنده و تحويل گيرنده هر دو در لنگرگاه يا در بندر يا فرودگاه حاضر بوده و بسته‌هاى مورد انتقال از يکى خارج و يکسره به ديگر حمل و بارگيرى شود.


- انتقال غيرمستقيم آن است که کشتى يا هواپيماى تحويل‌دهنده بسته‌هائى را که به‌عنوان انتقال غيرمستقيم اظهار و آنها را پياده کرده و تحويل گمرک نمايد تا بعداً کشتى ديگرى يا هواپيماى ديگرى برسد و بسته‌ها به آن انتقال داده شود يا اينکه همان کشتى يا هواپيماى اول خود در مراجعت يا در مسافرت ديگرى بسته‌ها را دوباره تحويل گرفته حمل نمايد.


تبصره:

مدت مجاز توقف کالاى انتقالى در اماکن گمرکى تابع مقررات اين آئين‌نامه است.

مادهٔ ۲۰۰

براى انتقال کالا فرمانده کشتى يا هواپيما بايد اظهارنامه روى اوراق چاپى مخصوص در دو نسخه جهت انتقال مستقيم و در سه نسخه جهت انتقال غيرمستقيم تنظيم و امضاء کرده و تسليم گمرک نمايد.


اين اظهارنامه بايد مبين تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوى بسته‌هائى باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است و در صورت امکان وزن خالص و ارزش کالا نيز در اظهارنامه قيد شود.

مادهٔ ۲۰۱

در مورد انتقال گمرک پس از دريافت اظهارنامه مأمورانى براى نظارت تعيين مى‌نمايند که مراقب جريان انتقال کالا باشند.


مأموران مزبور مشخصات بسته‌هائى را که به تدريج از يک وسيله نقليه خارج و به ديگرى بارگيرى مى‌شود و در ورقه‌هاى مخصوص بارشمارى يادداشت و پس از اتمام عمليات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبيق و اگر اختلافى مشاهده نشود مراتب را در ذيل اظهارنامه قيد و آن را امضاء مى‌کنند و هرگاه اختلافى ديده شود شرح اختلاف را گزارش مى‌دهند تا دستور رسيدگى و رفع اختلاف صادر گردد.

مادهٔ ۲۰۲

در مورد انتقال غيرمستقيم پس از تنظيم اظهارنامه و صدور اجازه تخليه از طرف گمرک فرمانده کشتى يا هواپيما بايد با رعايت همان اصول و ترتيبى که براى تخليه و تحويل واردات عادى مقرر است بسته‌ها را از کشتى يا هواپيما تخليه کرده و با رعايت همان اصول تحويل سرويس انبار گمرک محل نموده روى نسخه سوم اظهارنامه رسيد بگيرد.

مادهٔ ۲۰۳

بسته‌هائى که به‌عنوان انتقال غيرمستقيم اظهار و به گمرک تحويل مى‌شود از طرف سرويس انبار گمرک در دفتر شماره‌گذارى و پلمپ شده وسيله گمرک ثبت مى‌گردد.

مادهٔ ۲۰۴

براى اينکه بسته‌هاى انتقالى تحويل شده به گمرک به هواپيما يا کشتى ديگر انتقال و بارگيرى شود تحويل‌دهنده کالا به گمرک بايد کتباً درخواست صدور اجازه انتقال کرده و نسخه سوم اظهارنامه و رسيد سرويس انبار را به آن ضميمه نمايد. در اين صورت گمرک اجازه انتقال صادر و بسته‌ها از گمرک به کشتى يا هواپيماى تحويل گيرنده حمل و تحت نظارت مأمورانى که گمرک در ضمن صدور اجازه تعيين مى‌نمايد بارگيرى مى‌شود پس از اتمام بارگيرى متقاضى بايد پس گرفتن بسته‌ها را از گمرک در ذيل همان اظهارنامه گواهى و امضاء نمايد تا به موجب آن دفتر مخصوص مذکور در مادهٔ ۲۰۳ اين آئين‌نامه تصفيه و تفريغ شود.

مادهٔ ۲۰۵

از کالاى انتقالى هزينه باربرى و انباردارى زايد از پنج روز و هزينه مزاقبت در انتقال کالا با رعايت فصل دوم از قسمت اول اين آئين‌نامه دريافت مى‌گردد.

مادهٔ ۲۰۶

وظايفى که به موجب مقررات ماده ۲۰۰ اين آئين‌نامه به عهده فرماندهان کشتى‌ها و هواپيماها مى‌باشد ممکن است با رضايت صريح يا ضمنى آنان از طرف نمايندگى‌هاى مربوط مؤسسات کشتيرانى يا هواپيمائى انجام شود.