مادهٔ ۳۶

اداره بندر مکلف است در موقع تخليه محمولات کشتى به روى اسکله يا وسائط نقليه مراتب را به اداره گمرک به‌منظور اعزام نماينده جهت نظارت اعلام نمايد.


صورت‌بردارى از تعدد مشخصات ظاهرى يکايک بسته‌هائى که از کشتى خارج مى‌شود بايد هم از طرف بارشماران مؤسسه کشتيرانى و هم از طرف مأموران بندر و يا گمرک جداگانه روى برگ‌هاى بارشمارى (تالي) به عمل آيد. در پايان هر نوبت کار برگ‌هاى بارشمارى مؤسسه کشتيرانى و بندر و يا گمرک با يکديگر و به امضاء آنان مى‌رسد در آخر هر نوبت کار تعداد بسته‌هاى تخليه شده از کشتى روى فهرست خلاصه کار مخصوص چاپى به استناد برگ‌هاى بارشمارى در سه نسخه ثبت مى‌شود.


مأموران بارشمارى بندر يا گمرک و مؤسسه کشتيرانى نسخ فهرست را با مندرجات برگ‌هاى بارشمارى (تالي) تطبيق نموده و در صورت لزوم تعداد و مشخصات بسته‌هاى تخليه شده در همان نوبت کار يا همان روز رسيدگى و تجديد بازرسى نموده پس از اطمينان به صحت مندرجات آن فهرست مزبور را امضاء و مبادله مى‌نمايند و يک نسخه از فهرست به‌منظور اطلاع و تهيه آمار به اداره گمرک تسليم مى‌گردد.


اين فهرست پس از امضاء طرفين به منزله گواهى تخليه کالا تلقى و مسئوليت گمرک يا بندر خاتمه مى‌يابد.


نحوه تهيه و تنظيم مدارک و بارنامه‌هاى حمل خارجى به شرح زير مى‌باشد:


۱. قيد نام شرکت حمل و نقل بين‌المللى ايرانى به‌طور واضح در قسمت مشخصات کالا در بارنامه اصلى حمل (CARRIER و يا LINE B/L) تا اينکه خريدار کالا نيازى به ارائه وکالتنامه و اتلاف وقت پس از ورود کالا در مبادى ورودى کشور به شرکت حمل و نقل بين‌المللى نگردد که در اين صورت باعث تسريع در امر ترانزيت و هزينه‌ها کاهش مى‌يابد. هر چند که اگر بين واردکننده کالا و شرکت حمل و نقل اختلاف بروز دهد طبق مقررات واردکننده کالا مى‌تواند براساس وکالتنامه محضرى عمليات ترانزيت کالا را به شرکت حمل و نقل بين‌المللى ديگرى واگذار نمايد.


۲. نام کامل منطقه آزاد و يا ويژه اقتصادى نيز در قسمت مشخصات کالا در بارنامه اصلى حمل (CARRIER و يا LINE B/L) قيد گردد تا اينکه پس از ورود کالا به مبادى ورودى کشور نيازى به اصلاح و يا اتلاف وقت و ايجاد هزينه‌هاى جانبى و دريافت مجوز جداگانه از گمرک جمهورى اسلامى ايران براى انتقال کالاى مورد بحث نگردد.


۳. واردکننده کالا بهتر است جهت کاهش هزينه‌هاى ترانزيت و بيمه محلى در مقصد کل محموله را از مبداء نزديکى از شرکت‌هاى بيمه ايرانى (ايران - البرز - آسيا ...) بيمه نمايند و بيمه‌نامه باربرى (FREE PARTICULAR AVERAGE) FPA و يا ALL RISK را تهيه کند تا اينکه هم کالاى خود را از مبداء بيمه کرده باشد و هم پس از ورود کالا به ايران با تمديد و صدور الحاقيه که فقط ۴۵ روز پس از ورود به مرز گمرک اعتبار دارد هزينه‌هاى جانبى را کاهش داده و کالا نيز همچنان تحت پوشش بيمه باشد.


۴. صاحب کالا و يا شرکت حمل و نقل بين‌المللى به نمايندگى از طرف صاحب کالا مى‌بايست مجوز ورود کالا به منطقه آزاد و يا ويژه اقتصادى را از سازمان متولى مربوطه دريافت نمايد و محل تخليه را در مقصد دقيقاً مشخص نمايد. (مثلاً انبار، غرفه، کارخانه و ...)


- شرکت حمل و نقل بين‌المللى ايرانى با هماهنگى واردکننده کالا از زمان دقيق ورود کالا به گمرکات مرزى کشور با خبر خواهند شد (نمونه اعلاميه ورود) و خريدار کالا در اسرع وقت نسبت به تسليم يک نسخه از اصل مدارک بارگيرى کالا در مبداء (از قبيل اصل بارنامه، فاکتور کالا، صورت عدل‌بندي، گواهى مبداء ترخيصيه کالا، بيمه‌نامه باربرى ايراني) که از مبداء حمل توسط يکى از شرکت‌هاى بيمه ايرانى صادر شده باشد و در صورت عدم درج شرکت حمل و نقل بين‌المللى ايرانى در بارنامه يک نسخه وکالتنامه محضرى از طرف واردکننده اصلى که در بارنامه حمل آمده است.


- شرکت حمل و نقل پس از دريافت مدارک فوق از واردکننده کالا با مراجعه به گمرک مربوطه که کالا در آنجا نگهدارى مى‌شود اقدام به تهيه و تکميل اظهارنامه ترانزيت (داخلي، خارجي) مى‌نمايد و پس از طى مراحل مختلف تشريفات گمرکى به شرح زير اقدام به دريافت پروانه ترانزيت و يا مرجوعى کالا خواهد نمود. هر چند که در صورت عدم درج مقصد نهائى در بارنامه حمل دريائي، زمينى يا هوائى گمرک طبق مقررات از مرجوع نمودن کالا جلوگيرى مى‌نمايد مگر وثيقه نقدى سه برابر ارزش کل کالا به حساب گمرک واريز و به‌صورت امانى مسدود گردد که پس از ورود کالا به مقصد و دريافت اعلان وصول مبلغ مورد بحث به صاحب کالا عودت داده مى‌شود.


۱- به همراه اسناد و اصل ترخيصيه کال پس از مراجعه به اداره بندر و يا گمرک مربوطه برگه موجودى کالا و يا کانتينر دريافت مى‌گردد. در صورتى‌که کالا به همراه کانتينر وارد شده باشد و واردکننده کالا بخواهد محموله را با کانتينر ترانزيت نمايد شرکت حمل و نقل بين‌المللى مى‌بايست پروانه ورود موقت کانتينر را نيز از نماينده خط کشتيرانى مربوطه اخذ نمايند.


۲- پس از طى مراحل مختلف تشريفات گمرکى در دايره ترانزيت از قبيل ثتب اظهارنامه در دفتر کل گمرک و تطبيق اسناد، محاسبه ارزش کالا حقوق و سود گمرکى جهت سپردن تضمين از طرف شرکت حمل و نقل بين‌المللى ايراني، و تکميل پروانه ترانزيت و مراجعه به صندوق گمرک و پرداخت هزينه‌هاى پروانه ترانزيت اظهارنظر سر ارزياب جهت تعيين ارزياب، کليه اسناد ضميمه اظهارنامه و پلمپ مى‌گردد، نماينده شرکت حمل و نقل ارزياب را جهت بازرسى کالا همراهى مى‌نمايد، نظر ارزياب در پشت اظهارنامه و پروانه ترانزيت ثبت مى‌گردد، پروانه ترانزيت در دفتر کوتاژ ثبت و پس از امضاء ارزياب و سر ارزياب پروانه ترانزيت براى خروج کالا به نماينده حمل و نقل داده مى‌شود. پس از رؤيت نهائى کالا توسط ارزياب مجوز جهت بارگيرى کالا صادر مى‌شود که در پشت پروانه ترانزيت ثبت مى‌گردد.


شرکت حمل و نقل بين‌المللى اقدام به اعلام بار از طريق سازمان پايانه‌هاى محل بارگيرى مى‌نمايد تا اينکه کاميون موردنظر جهت بارگيرى به محوطه و يا انبار گمرک و يا اداره بندر عازم گردد، لازم به يادآورى است جهت ترانزيت کالا توسط قطار يا هواپيما نيز مى‌بايست قرارداد لازم با راه‌آهن جمهورى اسلامى ايران و يا شرکت هواپيمائى مربوطه پس از اخذ پروانه ترانزيت توسط شرکت حمل و نقل بين‌المللى منعقد گردد تا اينکه نسبت به حمل کالا به طروق ديگر صورت گيرد. (براساس بخش‌نامه گمرک جمورى اسلامى ايران کاميون‌هاى چادردار ترانزيت بايستى داراى شرايطى باشند که بتواند به‌صورت تک پلمپ کالا را در داخل چادر کاميون قرار داد و طبق مقررات گمرک نمى‌توان کالاهاى بدون پلمپ متفرقه را (غير کانتينري) را برروى هر نوع کاميون بارگيرى نمود و در صورتى‌که با قطار هم حمل شود بايستى با استفاده از واگن‌هاى سرپوشيده اقدام گردد).


بخش‌نامه گمرک جمهورى اسلامى ايران در رابطه با نحوه استفاده از کاميون‌هاى چادرى جهت ترانزيت کالا شماره ۲۵۹۶۷۰/۷۷۸/۸۱۷/۵۵ مورخ ۲/۵/۷۴


گمرک بندر امام خمينى


پيرو بخش‌نامه شماره ۲۳۲۶۳۱/۷۷۸/۸۱۷/۵۵ مورخ ۱۶/۳/۷۴