مادهٔ ۱۶۲

اداره گمرک حق دارد در هر مورد که مقتضى بداند از صاحب کالا بخواهد که گواهينامه رسمى ورود کالاى مرجوعى را از گمرک کشور مقصد يا اولين کشورى که کالا به آنجا حمل شده تحصيل و ارائه نمايد.


در هر مورد که چنين شرطى از طرف گمرک برقرار شود شرط مزبور بايد در متن نسخ اظهارنامه و پروانه مرجوعى قيد شود.

مادهٔ ۱۶۳

گمرک مرزى به محض عرضه شدن کالا بايد مشخصات ظاهرى بسته‌ها را ملاحظه و با مندرجات پروانه و اظهارنامه تطبيق و از سالم بودن پلمپ‌هاى گمرکى اطمينان حاصل کرده و سپس به ترتيبى که در ماده ۱۶۱ اين آئين‌نامه ذکر شده اجازه خروج بدهد.

مادهٔ ۱۶۴

هرگاه در گمرک مرزى اختلافى بين مشخصات ظاهرى کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشهود افتد رئيس اداره بايد از صدور اجازه خروج کالا از کشور خوددارى و به اختلاف رسيدگى و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعى چگونگى را استعلام و پس از روشن ساختن اختلاف طبق مقررات مربوط به تخلفات گمرکى عمل نمايد.

مادهٔ ۱۶۵

در موارد سوءظن قوى و حاکى از قصد قاچاق گمرک مرز خروجى حق دارد حتى در صورتى‌که مشخصات ظاهرى بسته‌ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به معاينه و بازرسى کالا اقدام کند.

مادهٔ ۱۶۶

هرگاه نخ يا سيم‌کشى بسته‌ها پاره شد يا پلمپ آنها شکسته شد يا از بين رفت، طبق مقررات قسمت به تخلفات اين آئين‌نامه عمل خواهد شد و علاوه بر آن محتويات هر بسته بى پلمپ از طرف گمرک مرز خروج مورد معاينه و بازرسى کامل قرار خواهد گرفت.

مادهٔ ۱۶۷

در صورتى‌که در گمرک مرز خروج براى کالاى مرجوعى عمل باربرى انجام يا از وسايل گمرک استفاده شود هزينه باربرى طبق مقررات دريافت مى‌گردد.

مادهٔ ۱۶۸

کالاى مرجوعى هرگاه گمرک مرز خروج بيش از پنج روز توقف نمايد از تاريخ روز ششم تحويل کالا هزينه انباردارى به مأخذ کالاى وارداتى احتساب و از آن دريافت مى‌گردد.

مادهٔ ۱۶۹

سپرده مذکور در مادهٔ ۱۵۸ اين آئين‌نامه وقتى مسترد مى‌شود که صاحب کالا نسخه تصديق شده اظهارنامه موضوع قسمت اخير مادهٔ ۱۶۰ اين آئين‌نامه را به انضمام يک نسخه از بارنامه کشتى يا بارنامه هر مؤسسه يا متصدى حمل و نقل که کالا را به آن طرف مرز حمل کرده است و گواهينامه گمرک کشور مقصد موضوع مادهٔ ۱۶۲ اين آئين‌نامه در مواردى که چنين شرطى شده که به گمرکى که وديعه را به آنجا سپرده است تسليم نمايد.

مادهٔ ۱۷۰

هرگاه صاحب کالاى مرجوعى تا سه ماه پس از پايان مهلت معين در مادهٔ ۱۵۴ اين آئين‌نامه نسخه تصديق شده اظهارنامه موضوع قسمت اخير مادهٔ ۱۶۰ اين آئين‌نامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعى براى واريز سپرده تحويل ننمايد گمرک مزبور مراتب را از گمرک مرز خروج اتسعلام و اگر معلوم شود کالاى مرجوعى به گمرک مزبور تسليم نشده سپرده دريافتى را به درآمد منظور و براى وصول وجه تأمين شده متعهد را مورد تعقيب قرار مى‌دهد.


تبصره:

هرگاه کالاى مرجوعى بعد از مهلت معين در مادهٔ ۱۵۴ اين آئين‌نامه و قبل از منظور نمودن سپرده به درآمد يا وصول وجه تأمين شده، به گمرک خروجى تسليم شده باشد اين تخلف صاحب کالا مستلزم پرداخت جريمه انتظامى از يک هزار ريالى الى ده‌هزار ريال به تشخيص رئيس گمرک محل خواهد بود.

مادهٔ ۱۷۱

در گمرک‌خانه‌هاى مرز خروج بايد دفتر مخصوص شماره‌گذارى و پلمپ شد نگاهدارى و در آن جريان اعاده کالائى که در يکى از گمرک‌خانه‌هاى داخلى به اين عنوان اظهار و پروانه صادر مى‌شود منعکس شود. اين دفتر بايد مبين اطلاعات زير باشد:


۱. نام گمرک صادرکننده پروانه کالاى مرجوعى


۲. شماره و تاريخ پرونده


۳. تعداد، نوع، علامت، شماره و وزن با ظرف بسته‌ها


۴. نوع جنس محتوى بسته‌ها


۵. تاريخ ورود کالا به گمرک مرز خروج


۶. تاريخ وصول اظهارنامه ارسالى از طرف گمرک مبداء


۷. نام مأمورانى که از طرف گمرک مبداء براى نظارت در حمل کالا تعيين شده‌اند


۸. نام مأمورانى که گمرک مرز خروج براى مراقبت خروج کالا از مرز يا تحويل آن به‌وسيله نقليه تعيين کرده است.


۹. نام و نوع وسيله نقليه


۱۰. تاريخ تحويل به وسيله نقليه يا عبور از خط مرزي


۱۱. توضيحات و ملاحظات