- قبل از ورود کالا به منطقه صاحب کالا مى‌بايست کتباً به سازمان و يا مديريت منطقه اعلان نمايد که کالا در چه محلى تخليه گردد، انبار اختصاصي، عمومى کارخانه و يا غرفه و ... اين موضوع مى‌بايست حتماً به شرکت حمل و نقل بين‌المللى نيز اعلان گردد تا اينکه هماهنگى‌هاى لازم جهت دريافت تائيديه از مدير منطقه را کسب نمايد. در غير اين صورت براساس نظر مدير منطقه کالا در انبارهاى عمومى نگهدارى و يا زيرنظر سازمان مربوطه نگهدارى خواهد شد و صاحب کالا هيچ‌گونه اعتراضى از اين بابت نخواهد داشت. ضمناً در رابطه به دريافت مجوزهاى ورود کالا هر منطقه آزاد و يا منطقه ويژه اقتصادى روش خاص خود را دارد که در اين رابطه مى‌بايست به سازمان متولى هر منطقه مراجعه نمود.


- پس از ورود کاميون، قطار و يا هواپيما به منطقه نماينده شرکت حمل و نقل بين‌المللى مى‌بايست اسناد ترانزيت و يا کارنه‌تير را از راننده کاميون و يا شخصى که اسناد نزد او مى‌باشد دريافت و سريعاً جهت دريافت مجوز ورود کالا به مسئولين منطقه ارائه نمايد.


- هم‌زمان نماينده شرکت حمل و نقل بين‌المللى مى‌بايست مجوز تخليه کالا از گمرک مستقر در مناطق آزاد ويژه اقتصادى دريافت نمايد که اين مرحله مى‌بايست با حضور يکى از کاشناسان گمرک صورت گيرد و شماره پروانه ترانزيت و يا مرجوعى و کوتاژ در دفتر ورودى گمرک قدى گردد.


- ارائه قبض باسکول و توزين کالا توسط باسکول‌هاى مستقر در درب اصلى هر منطقه.


- ارائه قبض باسکول به مسئول انبارهاى منطقه جهت صدور قبض انبار.


- صدور برگ شمارش کالا TALLY توسط يکى از مسئولين انبارهاى منطقه و ارائه آن به مسئول صدور قبض انبار منطقه ارائه قبض انبار صادره، به صاحب کالا توسط نماينده شرکت حمل و نقل بين‌المللى جهت انجام ساير مراحل تشريفات فروش و يا ترخيص قطعى کالا براساس مقررات صادرات و واردات و يا قوانين هر منطقه تخليه کالا در انبار موردنظر و قيد شماره انبار و يا محل تخليه کالا در قبض انبار صادره.


- در صورتى‌که صاحب کالا بخواهد مقدارى از کل محموله خود را به اشخاص حقيقى و يا حقوقى واگذار نمايد مى‌تواند از مدير منطقه تقاضاى صدور قبض انبار تفکيکى نمايد و الباقى محموله در انبار باقى بماند.


خريدار مى‌تواند با در دست داشتن قبض انبار تفکيکى به سازمان و يا مدير منطقه جهت دريافت قبض انبار قابل معامله مراجعه نمايد.