پس از ورود کالا به منطقه و دريافت قبض انبار اوليه در صورتى‌که واردکننده کالا بخواهد کالاى خود را در منطقه به اشخاص، شرکت‌ها و يا کارخانه‌ها واگذار و به فروش برساند کافى است که پشت قبض انبار اوليه را به نام خريدار ظهرنويسى نمايد و بهتر است امضاء و يا مهر فروشنده کالا که مى‌تواند حقيقى و حقوقى باشد در يکى از دفترخانه‌هاى رسمى ايران تائيد گردد.


از اين پس خريدار نهائى مى‌بايست طبق اسناد موجود در منطقه و گمرک اقدام به گشايش اعتبار جديد نمايد تا اينکه بتواند کالاى مورد بحث را از منطقه و گمرک ترخيص قطعى نمايد. در صورتى‌که همين خريدار و يا واردکننده اوليه کالا بخواهد از منطقه ويژه اقتصادى کالا را ترخيص نهائى نمايد مى‌بايست طبق مقررات صادرات و واردات کالا اقدام به ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادى نمايد و اسناد مورد نياز براى بانک گشايش‌کننده اعتبار تهيه و تنظيم گردد.


کالاى واردشده در منطقه مى‌تواند با استفاده از يک ثبت سفارش و يا چندين ثبت سفارش در زمان‌هاى مختلف که خريدار نهائى در کليه زمينه‌ها آمادگى آن را داشته باشد ترخيص قطعى گردد. به عبارتى ديگر واردکننده اصلى مى‌تواند کالا را به اشخاص حقيقى و حقوقى مختلف واگذار نمايد نحوه انجام تهيه مدارک عمليات بانکى و ... با توجه به قانون امور گمرکى و آئين‌نامه اجرائى به شرح زير اقدام نمايد: