بند ?د? تبصره (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۷۲


۱. به‌منظور پشتيبانى از توليدات داخلى و توسعه صادرات غير نفتى و ايجاد تحرک در اقتصاد منطقه‌اى دولت مى‌تواند مناطق ويژه حراست شده‌اى را در مبادى ورودى و يا گمرک‌هاى داخلى ايجاد نمايد.


ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از اين مناطق بدون هيچ تشريفاتى انجام خواهد شد.


۲. مناطق ويژه حراست شده که به موجب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه٭ ايجاد شده‌اند، بايستى فعاليت خود را با مفاد اين تبصره و آئين‌نامه اجرائى آن تطبيق دهند.


مفاد تبصره ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۶۸، به‌منظور پشتيبانى توليد، گمرک ايران و سازمان بنادر و کشتيرانى موظف هستند حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، مناطق ويژه حراست شده‌اى را در مبادى ورودى و يا گمرکات داخلى جهت نگهدارى به‌صورت امانى مواد اوليه و قطعات و ابزار و مواد توليدى که بدون انتقال ارز وارد مى‌شود تأسيس نمايند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلى تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا مى‌توانند بدون هيچ‌گونه تشريفات، کالاى وارداتى خود را از مبادى مذکور، از کشور خارج نمايند. آئين‌نامه اجرائى به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.


۳. آئين‌نامه اجرائى اين بند توسط هيئت وزيران به تصويب خواهد رسيد.


تفويض اختيار هيئت وزيران به شوراء عالى مناطق آزاد در مورد بند ?د?:


تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم:

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۳ به استناد اصل يک‌صد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب نمود.


اختيارات هيئت وزيران ناشى از بند ?د? تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۳ به وزراء عضو کميسيون متشکل از وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد مرکب از وزراء امور اقتصادى و دارائي، بازرگاني، کشور، کار و امور اجتماعي، صنايع، معادن و فلزات، راه و ترابري، نفت، نيرو و مسکن و شهرسازى تفويض مى‌شود.


ملاک تصويب در کميسيون فوق موافقت اکثريت اعضاء حاضر و حداقل چهار نفر مى‌باشد و مصوبات مزبور در صورت تائيد رئيس جمهور با رعايت مادهٔ (۱۹) آئين‌نامه داخلى هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.


آئين‌نامه اجرائى مناطق ويژه اقتصادى:

اين متن براساس آخرين اصلاحات ابلاغ شده توسط دولت طى مصوبه‌هاى شماره ۴۲۸۹۰/ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ و ۷۴/۰۴/۲۲۸۰ الف مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۴ - ۴۵۲۵۷/ت ۱۵۰۰۳ک مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۴ و ۵۲۰۹۸/ت ۱۶۰۰۶ ک مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۴ و ۴۰۱۳۰/ت ۱۶۴۹۶ک مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۵ تنظيم شده است و طبق مصوبه بند ?د? تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران به‌عنوان قانون مورد عمل در مناطق ويژه اقتصادى (از جمله منطقه ويژه اقتصادى سيرجان) مجرى مى‌باشد


رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى:

اکثريت وزراء شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران در جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۷۴ با توجه به اختيار تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويب‌نامه شماره ۶۵۶۳۲/ت ۴۰۹/هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۳ به استناد بند ?د? تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۳ آئين‌نامه اجرائى بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:


آئين‌نامه اجرائى بند ?د? تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (مناطق ويژه اقتصادى ايران)

مادهٔ ۱

در اين آئين‌نامه واژه‌هاى زير به جاى عبارت‌هاى مشروح مربوط به کار مى‌روند:


- شوراء عالى: شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى


- دبيرخانه: دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى


منطقه:

منطقه ويژه حراست شده بندرى و غير بندرى که به موجب بند ?د? تبصره قانون برنامه دوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ايجاد مى‌شود يا طبق تبصره قانون برنامه اول ايجاد شده است.


سازمان مسئول منطقه: شخص حقوقى است که به موجب اين آئين‌نامه تعيين و مسئوليت اداره و مديريت منطقه را عهده‌دار مى‌شود.

مادهٔ ۲

فعاليت‌هاى مجاز در مناطق به شرح زير است:


۱. نگهدارى امانى کالا.


۲. تسريع و تسهيل در دستيابى به کالا براى نزديک کردن صحنه فعاليت.


صاحبان کالا اعم از مواد اوليه ماشين‌آلات و ساير کالاهاى ساخته شده مصرف‌کنندگان داخلى به‌منظور پشتيبانى از توليد داخلى کشور.


۳. پردازش کالا يا ايجاد تغييرات در آن براى تحصيل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه.


۴. فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت دستيابى خريداران عمده داخلى و خارجى به کالاهاى مورد نياز خود در اين مناطق نزديک کردن بازارهاى تجارى منطقه‌اى و بسط و توسعه تجارت خارجى کشور.


۵. ايجاد عرصه فعاليت‌هاى تجارى منطقه‌اى با توجه به بازارهاى کشورهاى آسيائى ميانه قفقاز و ماوراء قفقاز ارتباط با کشورهاى آسيائى و اروپائى و ساير نقاط و بهره‌بردارى مفيد از اين بازارها با استفاده از تمامى تسهيلات ترانزيت داخلى و خارجي، صادرات و صادرات مجدد.


۶. جذب سرمايه و امکانات داخلى و خارجى براى موارد فوق‌الذکر به‌منظور نيل به اهداف موردنظر با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

مادهٔ ۳

ورود کالا از خارج يا مناطق آزاد تجارى - صنعتى کشور به منطقه با کمترين تشريفات گمرکى انجام شده و ترانزيت داخلى کالاهاى وارده شده به منطقه براساس مقررات مربوط انجام خواهد شد.


تبصره:

ورود کالاى موضوع اين ماده به مناطق واقع در مبادى ورودى کشور، بدون هرگونه تشريفات گمرکى انجام خواهد شد.

مادهٔ ۴

ترخيص کالا از منطقه به داخل کشور مستلزم رعايت مقررات صادرات و واردات است.

مادهٔ ۵

کالاهائى که از خارج از کشور يا کالاهاى وارداتى که از مناطق آزاد تجارى - صنعتى کشور يا مناطق ديگر موضوع اين آئين‌نامه به منطقه وارد مى‌شوند مى‌توانند بدون هرگونه تشريفات از کشور خارج شوند.

مادهٔ ۶

مديريت منطقه مى‌تواند پس از طبقه‌بندى و ارزش گذارى منطقه حق استفاده از قسمت‌هائى از آن را به اشخاص حقيقى و حقوقى واجد شرايط واگذار نمايد. نظارت بر نحوه بهره‌بردارى اين مناطق با مديريت منطقه است.

مادهٔ ۷

مهلت توقف کالاى وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است.

مادهٔ ۸

صاحبان کالاهاى وارد شده به منطقه مى‌توانند تمام يا قسمتى از کالاى خود را به‌منظور ورود قطعى يا ورود موقت به داخل کشور، به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوط ترخيص نمايند.