مادهٔ ۹

در صورتى‌که پردازش کالاهاى وارد شده به منطقه به ميزانى باشد که موجب تغيير تعرفه گمرکى کالاهاى مذکور شود، ميزان سود بازرگانى مربوط به کالاهاى فوق براى ورود به ساير کشورها تنها معادل سود بازرگانى مواد اوليه و قطعات وارداتى به کار رفته در آن محاسبه و دريافت خواهد شد.


تبصره:

کالاهاى توليد شده در منطقه در صورت صدور به خارج از کشور طبق مقررات داخل کشور مستلزم توديع پمان ارزى براى مواد اوليه و قطعات داخلى به کار رفته در آن مى‌باشد.

مادهٔ ۱۰

هزينه‌هاى تخليه، بارگيرى و انباردارى کالا در مناطق که توسط مديريت دولتى اداره مى‌شود براساس تعرفه‌هائى که توسط مديريت منطقه تهيه و به تصويب اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مى‌رسد تعيين مى‌شود.

مادهٔ ۱۱

واردکنندگان کالا به مناطق مى‌توانند تمام يا قسمتى از کالاى خود را در مقابل قبض انبار تفکيکى قابل معامله که توسط مديريت منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايد. در اين‌صورت دارنده قبض انبار تفکيکى صاحب کالا محسوب مى‌شود.


تبصره:

مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضى نسبت به صدور گواهى مبداء براى کالاهائى که از منطقه خارج مى‌شوند با تائيد گمرک ايران اقدام نمايد. بانک‌هاى کشور مکلف به پذيرش گواهى موضوع اين تبصره هستند.

مادهٔ ۱۲

خرده‌فروشى کالا در منطقه ممنوع است. سقف خرده‌فروشى توسط دبيرخانه مشخص مى‌شود.


تبصره:

خرده‌فروشى کالا موضوع ماده فوق‌الذکر براى آن دسته از مسافران خارجى که قصد انتقال کالاى مذکور به خارج از کشور را داشته باشند با نظارت گمرک ايران بلامانع است.

مادهٔ ۱۳

کليه کالاهائى که براى توليد و يا ارائه خدمات مورد نياز منطقه از خارج به منطقه وارد مى‌شوند از شمول مقررات عمومى صادرات و واردات مستثنى مى‌باشند. واردات کالاهاى ياد شده به ساير نقاط کشور تابع مقررات عمومى صادرات و واردات خواهند شد.

مادهٔ ۱۴

ايجاد منطقه و تعيين محدوده آن با توجه به نيازها و اولويت‌ها وپيشنهادهاى رسيده براساس گزارش توجيهى دبيرخانه در اماکن گمرکى با هماهنگى گمرک و در اماکن بندرى با هماهنگى گمرک و سازمان بنادر و کشتيرانى با تصويب اکثريت وزراء عضو شوراء عالى انجام خواهد شد.


تبصره:

سازمان مسئول منطقه با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب اکثريت وزراء عضو شوراء عالى تعيين و مدير منطقه توسط رئيس سازمان مسئول منطقه منصوب مى‌گردد.

مادهٔ ۱۵

برنامه‌ها و فعاليت‌هاى توسعه و طرح کالبدى زمين منطقه همچنين اصلاحات بعدى آنها بايد به تصويب شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى برسد.

مادهٔ ۱۶

دبيرخانه مسئوليت نظارت بر حسن اجراى اين آئين‌نامه را داشته و موظف است هر سه ماه يک‌بار گزارش عملکرد آئين‌نامه را به شوراء عالى ارائه کند.


اصلاح تبصره ماده (۹) آئين‌نامه اجرائى بند ?د? تبصره (۲۵) قانون برنامه:


پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران:


رياست جمهورى - دبيرخانه شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى:

اکثريت وزراء عضو شوراء عالى مناطق آزاد تجارى - صنعتى در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۷۷ با توجه به اختيارات تفويضى هيئت وزيران (موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷هـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶ و به استناد بند ?د? تبصره (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - مصوب ۱۳۷۳ - تصويب نمودند:


تبصره ماده (۹) آئين‌نامه اجرائى بند ?د? تبصره (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصاى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران - موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۶۴۱۴/ت ۱۹۲۱۹ک مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۶ - به شرح زير اصلاح مى‌شود:


تبصره:

کالاهاى توليد شده در منطقه (ميزان قابل ورود به داخل کشور) در صورت صدور به خارج از کشور مستلزم توديع پيمان ارزى براى مواد اوليه و قطعات داخلى به کار رفته در آن مى‌باشد.


اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۲/۳/۱۳۷۷ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.


بخش‌نامه‌هاى بانکى - گمرکى - بازرگانى:

بخش‌نامه‌هاى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران درباره نحوه گشايش اعتبارات اسنادى به نفع فروشندگان ايرانى و خارجى کالا در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان


بانک مرکزى ايران با تائيد قبض انبار سازمان عمران کرمان به جاى بارنامه حمل کالا و گواهى مبداء، مجوز ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادى به ارز براى واردات کالاهاى خرد و کلان از منطقه ويژه اقتصادى سيرجان را به ‌بانک‌هاى کشور ابلاغ کرد.


متن بخش‌نامه صادره بانک مرکزى به بانک‌هاى کشور به شرح ذيل است:


بسمه‌تعالى بانک ملى ايران اداره خارجه:

با سلام، عطف به نامه شماره ۱۲/۰۶/۲۵۶۲۹ مورخ ۷/۸/۱۳۷۳ در خصوص واردات کالا از منطقه حراست شده سيرجان به ساير نقاط کشور به اطلاع مى‌رساند، شعب ارزى آن بانک مى‌توانند بنا به تقاضاى واردکنندگان کالا از منطقه حراست شده سيرجان، پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و پرداخت در مقابل ارائه اصل قبض انبار سازمان عمران کرمان (طبق نمونه پيوست) که منحصراً توسط سازمان مزبور صادر خواهد شد به جاى بارنامه حمل و به انضمام کپى برابر اصل شده بارنامه اصلى به نفع صاحبان کالا (ايرانى و خارجي) با رعايت کامل قانون مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل‌هاى ارزى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران اقدام نمايند.


پيوست: قبض انبار نمونه و گواهى مبداء سيرجان


شماره: ۱۳/سا/۲۱۲۰۸ اداره سیاستها و مقررات ارزی
تاريخ: ۱/۹/۱۳۷۳ علی کفاشیان - مجتبی زمانی فراهانی


رونوشت: اداره خارجه و اداره امور بين‌الملل بانک‌ها جهت اطلاع و اقدام لازم به انضمام قبض انبار سازمان عمران کرمان


رونوشت: سازمان عمران کرمان جهت اطلاع اداره سیاستها و مقررات ارزی