بسمه‌تعالى:

وزارت امور اقتصادى و دارائى تاريخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۳


گمرک ايران شماره ۹۳۱۴۹/۱۰۸/۱۱۸/۵۶


مديرعامل محترم سازمان عمران کرمان


بازگشت به فاکس شماره ۲۸۲۹/۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/۷۳ خواهشمند است دستور فرمائيد به استناد گواهى مبداء صادره منضم به اظهارنامه ترانزيتى کالاى وارده به منطقه حراست شده سيرجان، نسبت به صدور گواهى مبداء براى تمامى يا قسمتى از کالاى واگذار شده با توجه به مواد ۹ و۱۰ آئين‌نامه اجرائى تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران اقدام و ضمن ضميمه نمودن تصوير گواهى مبداء مزبور در متن گواهى صادره قيد نمايند (اصل گواهى مبداء ضميه اظهارنامه ترانزيتى شماره - موجود گمرک سيرجان مى‌باشد).


معاون امور حقوقى نظارت


گمرک ايران


معافيت کالاهاى صادراتى توليد منطقه ويژه سيرجان از حقوق گمرکى و سود بازرگاني


گمرک ايران، در پاسخ به استعلام سازمان عمران کرمان، معافيت کالاهاى صادراتى توليد منطقه ويژه اقتصادى سيرجان از حقوق گمرکى و سود بازرگانى را رسماً اعلام کرد.


متن جوابيه گمرک ايران، به شرح ذيل است:


بسمه‌تعالى:

از: گمرک ايران شماره ۸۵۷/۱۰۸۰/۱۱۸/۵۶


به: سازمان عمران کرمان


سلام عليکم، پاسخ نامه شماره ۱۰۷/۴۵ مورخ ۲۷/۱/۷۳


۱. صادرات کالاهاى توليدى در منطقه حراست شده گمرکى مشمول پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى نمى‌باشد.


۲. به ارزش افزوده کالاهاى توليدى در منطقه حراست شده گمرکى (تبديل مواد اوليه به کالاى ساخته شده با قطعات منفصله به کامل به شرط استفاده از امکانات داخلي، حقوق گمرکى و سود بازرگانى تعلق نمى‌گيرد.


معاون حقوقى و نظارت گمرک ايران


تسهيلات واردات کالا از جمهورى‌هاى آسياى ميانه از طريق منطقه ويژه اقتصادى سيرجان


اداره کل مقررات صادرات و واردات بازرگانى در پاسخ به استعلام گمرک ايران در مورد امکان استفاده از تسهيلات واردات کالا از جمهورى‌هاى آسياى ميانه در منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، موضوع را مورد تائيد قرار داد.


منطقه ويژه اقتصادى سيرجان، عمده‌ترين منطقه ويژه اقتصادى است که بر سر راه فعاليت‌هاى ترانزيتى و تجارى کشورهاى آسياى ميانه و خليج فارس و آسياى جنوب شرقى قرار گرفته است.


متن جوابيه وزارت بازرگانى به شرح ذيل مى‌باشد:


بسمه‌تعالى:

گمرک ايران - دفتر امور واردات شماره: ۹۱۶۹۴۱


سلام عليکم تاريخ: ۳/۸/۷۴


عطف به نامه شماره ۲۹۷۶۵۴/۷۷۸/۵۲۹/۷۳ مورخ ۱۹/۷/۷۴ اشعار مى‌دارد به نظر اين اداره فقط آن دسته از کالاهاى توليدى جمهورى‌هاى تازه استقلال يافته اتحاد جماهير شورى سابق (آذربايجان - گرجستان - قرقيزستان - ازبکستان - تاجيکستان - قزاقستان - ارمنستان - روسيه - روسيه سفيد - اوکراين و مولداوي) که از اين کشورها، مستقيماً به منطقه ويژه سيرجان حمل مى‌گردد، مشمول تسهيلات واردات کالا از جمهورى‌هاى مورد بحث خواهد بود. بديهى است کشورهاى لتونى - استونى و ليتوانى مشمول اين تسهيلات نخواهند بود.


اداره کل مقررات صادرات و واردات


رونوشت: گمرک ايران - دفتر امور صادرات - سازمان عمران کرمان، عطف به نامه شماره ۲۱۹۸/۴۳ مورخ ۲۳/۷/۷۴ بانک مرکزي، اداره سياست‌ها و مقررات ارزى - اداره کل برنامه‌ريزى و نظارت - اداره اجراء مقررات و اداره تنظيم مقررات - ادره کل روابط عمومى - اداره کل استان‌ها - مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى - اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران.


انتقال بدون محدوديت کالاهاى ترانزيتى به سيرجان:

مدير کل گمرک بندرعباس با ارسال نامه‌اى به شماره ۹۲۹/۸۷۸/۱۱/۱۶۵ مورخ ۲۲/۸/۷۴ به‌عنوان معاون حقوقى و نظارت گمرک ايران، رسماً اعلام کرد که انتقال کالاهاى ترانزيتى به منطقه ويژه اقتصادى سيرجان بدون هيچ محدوديتى انجام مى‌شود.


وى در اين نامه تأکيد کرده است که چنانچه نمايندگان صاحب کالا براى انتقال کالاى خود به سيرجان مأمور بدرقه درخواست نداشته باشند و حاضر شوند با سپردن تضمين (بيمه يا بانکى و غيره) کالاهاى آنها به سيرجان منتقل شود، اين اقدام در اسرع وقت انجام مى‌شود و هيچ وقفه‌اى بروز نمى‌کند.


پاسخ طبق تعريف تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى جمهورى اسلامى و بند ده تبصره ۲۵ برنامه دوم توسعه و مفاد آئين‌نامه اجرائي، هدف از ايجاد مناطق ويژه حراست شده (مناطق ويژه اقتصادي) عبارت است از:


۱. پشتيبانى عملى از صنايع داخلى از طريق تأمين و دپوى مواد اوليه، قطعات و ابزار و ماشين‌آلات صنعتى و امکان دسترسى توليدکنندگان داخلى به مواد مصرفى ارزان و با کيفيت عرضه شده در بازارهاى جهانى.


۲. تأمين کالاهاى مصرفى مورد نياز جامعه از طريق سرمايه‌گذارى‌هاى ارزى خارجى (دپوى کالاهاى بدون انتقال ارز) براى واردات به کشور (در چارچوب مقررات صادرات و واردات)


۳. تسهيل در مراحل توليد، تکميل و يا جداسازى و بسته‌بندى کالاها براى ايجاد ارزش افزوده (جهت ورادات به پيکره اصلى يا صادرات و صادرات مجدد).


۴. ايجاد امکانات مشارکت فعال بخش‌هاى خصوصى و تعاونى و دولتى (داخلى و خارجي) براى بهره‌گيرى از تکنولوژى مدرن و توان علمى و تخصصى و سرمايه‌هاى خارجى.


۵. فراهم‌سازى شرايط آسان مبادله و خريد و فروش کالاهاى ايرانى و خارجى.


۶. ايجاد امکانات اشتغال و تربيت نيروى انسانى.


۷. ايجاد تحرک در اقتصاد منطقه‌اى و بهره‌بردارى از مزيت‌ها و منابع قابل استحصال محدوده‌هاى جغرافيائى هر منطقه.