جدول کل سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى در مناطق آزاد چين (واحد: ميليون دلار)

منطقه اقتصادى ويژه(SEZ) تا دسامبر ۱۹۸۱
N CD CR
شن‌ژن ۱۰۱۰ ۱۴۶۳ در دسترس نيست
از آن: شيکو ۲۹ ۸۸ در دسترس نيست
ژوهاى ۹ ۸۴ در دسترس نيست
شانتو در دسترس نيست ۱۰۶ در دسترس نيست
زيامن ۵ ۷۴ در دسترس نيست
کل ۱۰۲۴ ۱۷۲۷ -


منطقه اقتصادى ويژه(SEZ) تا ژوئن ۱۹۸۳
N CD CR
شن‌ژن ۲۲۶۶ ۱۴۸۵ ۲۸۶
از آن: شيکو ۷۰ در دسترس نيست در دسترس نيست
ژوهاى در دسترس نيست در دسترس نيست ۲۶
شانتو در دسترس نيست در دسترس نيست در دسترس نيست
زيامن در دسترس نيست ۱۶۱ در دسترس نيست
کل - - -


منطقه اقتصادى ويژه(SEZ) تا ژوئن ۱۹۸۵
N CD CR
شن‌ژن ۴۷۰۰ ۲۸۰۰ ۸۳۰*
از آن: شيکو ۱۶۷ ۲۰۰ ۱۴۰
ژوهاى در دسترس نيست ۱۶۸۰ ۲۴۰
شانتو در دسترس نيست در دسترس نيست ۱۹۸
زيامن ۱۵۳ ۵۴۵ در دسترس نيست
کل - - -


ارقام براى شن‌ژن تا پايان اکتبر ۱۹۸۵ است.


N= تعداد قرارداد


CD= سرمايه تعهد شده


CR= سرمايه جذب شده


۱= در نوامبر ۱۹۸۳


SOURCE: OECO، Op. CIT، P.734