مأخذ: �عملکرد پردازش صادرات کره جنوبي� ترجمه محمدرضا رفعتي، ماهنامه بررسى‌هاى بازرگاني، سال پنجم، شمارهٔ ۶، آبان ۱۳۷۰، ص ۶۶.

مأخذ: �ارتباط مناطق  پردازش صادرات با اقتصاد داخلي جمهوري  کره � ترجمه محمدرضا رفعتي، ماهنامه بررسى‌هاى بازرگاني، سال پنجم، شمارهٔ ۷، آذر ۱۳۷۰، ص ۶۶.

جدول مناطق پردازش صادرات ماسان و ايري، تعداد بنگاه‌ها و ميزان سرمايه‌گذارى بر حسب بخش‌هاى صنعتى (تا تاريخ ۳۰ ژوئن ۱۹۸۶)

بخش صنعتى تعداد بنگاه‌ها
منطقه ماسان منطقه ايرى جمع درصد
برق الکترونيک ۲۳ ۱ ۲۴ ۲۵/۳
فلزات ۱۶ ۱(ج) ۱۷ ۱۷/۹
ابزار دقيقه ۸ ... ۸ ۸/۴
منسوجات و پوشاک ۸ ۸ ۱۶ ۱۶/۸
ماشين‌آلات ۴ ... ۴ ۴/۲
کفش ۵ ... ۵ ۵/۳
غيرفلزى ۵ ۴(د) ۹ ۹/۵
چرم ... ...(هـ) ... ...
پردازش سنگ ... ۳ ۳ ۳/۲
ساير ۸ ۱ ۹ ۹/۵
جمع(و) ۷۷ ۱۸ ۹۵ ۱۰۰


بخش صنعتى سرمايه‌گذارى (هزار دلار)
منطقه ماسان منطقه ايرى جمع درصد
برق الکترونيک ۷۶۱۰۷ ۱۳۸۴ ۷۷۴۹۲ ۵۱/۷
فلزات ۲۲۴۸۰ ۳۵۰۱ ۲۵۹۸۱ ۱۷/۳
ابزار دقيقه ۱۳۸۴۰ ... ۱۳۸۴۰ ۹/۲
منسوجات و پوشاک ۵۴۲۴ ۹۱۸۴ ۱۴۶۰۷ ۹/۷
ماشين‌آلات ۲۰۳۹ ... ۲۰۳۹ ۱/۴
کفش ۶۵۴۳ ... ۶۵۴۳ ۴/۴
غيرفلزى ۱۳۱۹ ... ۱۳۱۹ ۰/۹
چرم ... ۲۲۷۰ ۲۲۷۰ ۱/۵
پردازش سنگ ... ۹۰۸ ۹۰۸ ۰/۶
ساير ۴۶۸۸ ۲۲۷ ۴۹۱۵ ۳/۳
جمع(و) ۱۳۲،۴۴۰ ۱۷۴،۷۵ ۱۴۹،۹۱۵ ۱۰۰


الف: ارقام منطقه ايرى مربوط به تاريخ ۳۱ مه ۱۹۸۶ است


ب: شرکت‌هاى فعال


ج: علاوه بر اين، يک شرکت در حال شروع به فعاليت مى‌باشد


د: علاوه بر اين، يک شرکت در حال استقرار در منطقه مى‌باشد


هـ: تا ۳۱ مارس ۱۹۸۶ در منطقه ايرى پنج شرکت صنعتى فعاليت داشتند، که جمع سرمايه‌گذارى آنها به ۳/۲ ميليون دلار مى‌رسيد، که از آن مقدار ۵/۱ ميليون دلار سرمايه خارجى بود، از لحاظ سهم سرمايه‌گذارى داخلى و خارجى در دو منطقه ماسان و ايرى مى‌توان چنين گفت که در ارتباط با منطقه ماسان، طى سال‌هاى نخستين، سرمايه‌گذارى داخلى ۶ الى ۷ درصد از کل سرمايه‌گذارى را تشکيل مى‌داد، اما از سال ۱۹۷۷ به بعد ميزان نسبى سرمايه‌گذارى داخلى گسترش يافت و در سال ۱۹۸۲ به بالاترين سطح خود، يعنى ۷/۲۸ درصد از کل سرمايه‌گذارى رسيد و در سال‌هاى بعد، اين سهم به‌طور مداوم کاهش يافت، تا جائى که در سال ۱۹۸۶ به ۲۲ درصد رسيد. از سال ۱۹۸۱، حدوداً يک چهارم از کل سرمايه‌گذارى انجام شده در منطقه ماسان از طرف شرکت‌هاى داخلى بوده است، در مورد منطقه ايري، نقش سرمايه‌گذارى‌هاى داخلى از اهميت بيشترى برخوردار است، چنانکه از سال ۱۹۷۵، معادل ۲۸ درصد از کل سرمايه‌گذارى‌هاى انجام شده توسط اتباع کره‌اي، صورت مى‌گرفت که در نظر گرفتن هر دو منطقهٔ ماسان و ايري، سهم سرمايه‌گذارى داخلي، از کل سرمايه‌گذارى‌هاى مناطق ياد شده در سال ۱۹۸۳ به ۳۰ درصد رسيد که اين روند ماه مه ۱۹۸۵ به ۲۶ درصد کاهش يافت.


از جمله آثار قابل توجه مناطق آزاد جمهورى کره فراهم آوردن انواع پيوندها و ارتباطات مفيد با اقتصاد داخلى است. اين پيوندها را مى‌توان در دو دسته ”ارتباط پس‌رو“ (Backward Linkage) و “ارتباط پيش‌رو“ (Forward Linkage) طبقه‌بندى کرد. اولين نوع از اين پيوندها شامل استفاده از مواد خام داخلى و همکارى با بنگاه‌هاى داخلى مى‌گردد، که در مورد جمهورى کره، به‌طور قابل ملاحظه‌اى برقرار شده است، بدين ترتيب که: ”بنگاه‌هاى واقع در مناطق پردازش صادرات ايرى و ماسان در فاصله زمانى کوتاهى پس از تأسيس، تأمين نهاده‌هاى خود از منابع داخلى را به ميزان قابل توجهى توسعه داده‌اند و در مورد منطقه ماسان، سهم مواد اوليه تأمين شده از داخل، در کل مواد اوليه مصرف شده، تنها در عرض چهار سال از ۳/۳ درصد به قريب يک چهارم (۴/۲۴ درصد) رسيده است. در نيمه دوم دههٔ ۱۹۷۰ اين رقم افزايش بيشترى يافت و به يک سوم در سال ۱۹۷۹ رسيد، از آن زمان تاکنون اين سهم با نوسانات اندکى در همان سطح باقى مانده است. در اين رابطه مى‌توان به جدول زير توجه کرد“.

جدول مناطق پردازش صادرات ايرى و ماسان: شاخص‌هاى استفاده از مواد اوليه داخلى در سال‌هاى (۱۹۷۱-۱۹۷۵ و ۱۹۷۹-۱۹۸۵)

سال
سهم مواد اوليه
داخلى
در ارزش صادرات
سهم مواد اوليه
داخلى
در کل مواد اوليه
ماسان ايرى ماسان ايرى
۱۹۷۱ ۲/۲ - ۳/۳ -
۱۹۷۵ ۱۷/۳ ... ۲۴/۴ ...
۱۹۷۹ ۲۴ ۲۲/۸ ۳۳/۸ ۲۸/۶
۱۹۸۰ ۲۲/۸ ... ۳۳ ...
۱۹۸۱ ۲۱/۷ ۲۱/۵ ۳۲/۷ ۲۸/۲
۱۹۸۲ ۲۳/۷ ۱۸/۵ ۳۵/۸ ۲۴/۵
۱۹۸۳ ۲۲ ۳۱/۳ ۳۲/۹ ۳۴/۸
۱۹۸۴ ۲۲/۳ ۲۹/۹ ۳۱/۴ ۳۵/۵
۱۹۸۵ ۲۲ ۲۸/۴ ۳۲/۳ ۳۴