مأخذ دفتر مديريت پردازش صادرات ماسان

رضوان سعيدى‌پور و ماندانا فاضل، بررسى تطبيقى شيوه‌هاى تشويق صادرات در چند کشور منتخب، چاپ دوم. (تهران م.م.پ.ب. آذر ۱۳۷۱) ص ۴۳.

محمدرضا رفعتي، پيشين ص ۸۱.

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگاني، بررسى مکانيسم سياست‌هاى تجارى جمهورى کره، (تهران، م.م.پ.ب. ۱۳۷۱) ص ص ۱۱۸ و ۱۱۹.

ملاحظه مى‌شود که همکارى بين مناطق آزاد جمهورى کره، با بنگاه‌هاى داخلى به نحو چشم‌گيرى وجود داشته، و انتظار مى‌رود که هم‌چنان ادامه يابد.


نوع دوم پيوند مناطق آزاد با اقتصاد داخلي، يعنى ”ارتباط پيش‌رو“ در قالب فروش بخشى از توليدات مناطق پردازش صادرات به بازار داخلى صورت مى‌گيرد. در اين ارتباط در منطقه ماسان فروش در بازار داخلى سهم کوچکى از کل ارزش توليد منطقه مذکور را تشکيل مى‌دهد. در سال ۱۹۸۱ اين فروش‌ها به ۹/۱ ميليون دلار (حدود ۳/۰ درصد ارزش توليد) بالغ مى‌شده است. در سال ۱۹۸۶ اين رقم به ۶/۴ ميليون (۶/۰ درصد) افزايش يافته و در عين حال به‌نظر مى‌رسد که در طى دورهٔ ۱۹۸۱-۱۹۸۵ نرخ رشد فروش در بازار داخلى بالا بوده است.


باتوجه به ترکيب فروش مناطق آزاد به بازار داخلي، مى‌توان دريافت، که صنايع مهندسى و فلزى به‌طور اعم، و صنايق برق و الکترونيک به‌طور اخص، سهم عمده را در اختيار دارند، در حالى که صنايع منسوجات و پوشاک و کفش تا حدود زيادى متکى به صادرات هستند.


در اين رابطه مى‌توان به جدول زير توجه کرد.

جدول منطقه پردازش صادرات ماسان: فروش داخلى بخش‌هاى صنعتى در سال‌هاى منتخب

بخش صنعت ۱۹۸۱ ۱۹۸۳ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶
برق و الکترونيک ۴۸۷ ۱۷۲۸ ۲۵۸۲ ۲۲۱۵
فلزات آهن ۷۲ ۸۰ ۱۱۳ ۳۵۱
فلزات غير آهني ۹۰ ۳۷۲ ۳۳۳ ۳۹۸
ماشين‌آلات ۱۱۳۶ ۱۲۲۲ ۷۹۱ ۶۷۱
ماشين‌آلات دقيقه ۶ ۳۰۹ ۳۷۱ ۷۱۸
کفش - - ۱۵ ۱۷
منسوجات پوشاک - ۹ ۶۳ ۲
ساير ۱۱۶ ۲۶۲ ۳۵۸ ۳۳۴
جمع ۱۹۰۷ ۳۹۸۱ ۴۶۲۶ ۴۷۰۶


ملاحظه مى‌شود که مناطق پردازش صادرات در جمهورى کره توانسته‌اند، ارتباطات گسترده‌اى را با اقتصاد داخلى برقرار کنند. بايد خاطرنشان کرد، که بنگاه‌هاى فعال در مناطق پردازش صادرات کره جنوبى در زمينه خريد نهاده‌هاى داخلي، از خود رغبت بيشترى نشان مى‌دهند و اين در حالى است، که در مورد فروش کالاها توجه بيشترى به بازارهاى جهانى که از رونق بيشترى برخوردار هستند، مبذول کرده‌اند.


يک تغيير ساختارى قابل توجه، که بخشى از آن ثمره عملکرد موفق مناطق پردازش صادرات جمهورى کره است، آن است که: با فعال شدن مناطق آزاد تجارى در کره، همراه با ساير سياست‌هاى تشويق صادرات طى سال‌هاى ۱۹۶۲-۱۹۸۶، ساختار کالائى صادرات کره از کالاهاى کاربر، به کالاهاى کاربر پيچيده و از اين نوع کالاها به کالاهاى سرمايه‌بر با تکنولوژى پيشرفته‌تر تغيير يافته است.


در مجموع بايد گفت: مناطق آزاد جمهورى کره با جذب سرمايه‌هاى خارجى و داخلى از طريق انتقال مؤثر دانش فنى و تکنولوژى پيشرفته در بستر يک استراتژى حساب شده و زمان‌بندى شده توسعه صادرات، توانسته‌اند از يک سو ارتباطات پس‌رو و پيش‌رو مناسبى با اقتصاد داخلى برقرار سازند، و از سوى ديگر با افزايش صادرات، درآمدهاى ارزى و اشتغال را گسترش دهند و مازاد حساب جارى کشور را افزايش دهند، به‌طورى که در سال ۱۹۸۷ مازاد حساب جارى اين کشور معادل ۱۰ ميليارد دلار برآورد شده بود.ملاحظه مى‌شود که مناطق پردازش صادرات جمهورى کره از نقطه‌نظر موارد فوق‌الذکر، تأثيرات مثبتى بر اوضاع اقتصادى و بازرگانى کره داشته‌اند. در عين حال وابستگى سياسى و اقتصادى کره جنوبى بر سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، به‌ويژه از سوى شرکت‌هاى آمريکائي، نقطه ضعفى است که بايستى بدان توجه کرد. در اين مورد مى‌توان به بدهى‌هاى خارجى کره اشاره کرد. حساب جارى کره در سال ۱۹۸۹ پس از يک مازاد ۲/۱۴ ميليارد دلارى در سال ۱۹۸۸ رو به افول گذارد و به ۱/۵ ميليارد دلار رسيد. پس از آن در سال‌هاى ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ تبديل به کسرى‌هائى به ترتيب معادل ۲/۲ و ۸/۸ ميليارد دلار گرديد. تراز تجاري، طى اين مدت با وضعيت بدترى مواجه گرديد، به‌طورى که از يک مازاد ۶/۴ ميليارد دلارى در سال ۱۹۸۹ به يک کسرى ۱/۷ ميليارد دلارى در سال ۱۹۹۱ تبديل شد.به هر حال بخشى از بدهى‌هاى کره مربوط به وام‌هائى است که براى رونق و توسعه مناطق آزاد از کشورهاى خارجى به‌ويژه آمريکا دريافت کرده است. بدين لحاظ بدهى خارجى را مى‌توان از جمله نقاط ضعف فعاليت مناطق آزاد کره به شمار آورد.