در سمت چپ شکل، محرک‌هاى بازاريابى قرار دارند که از چهار پى تشکيل شده‌ است. اين چهار پى همان کالا يا محصول، قيمت، مکان و تبليغات پيشبردى هستند. ساير محرک‌ها، شامل نيروها و وقايع اساسى موجود در محيط خريدار هستند. اين نيروها عمدتاً اقتصادي، تکنولوژيکي، سياسى و فرهنگى هستند. تمام اين محرک‌ها وارد جعبه سياه خريدار مى‌شوند. جايى که پس از طى مراحلي، به واکنش‌هاى قابل مشاهده خريدار در سمت راست تبديل مى‌شوند. اين واکنش‌هاى قابل رؤيت، همان انتخاب کالا، انتخاب مارک تجارى کالا، انتخاب فروشنده، زمان و مبلغ اختصاصى به خريد است.


مدل رفتار خريدار
مدل رفتار خريدار