تصميم‌گيرى خريد توسط مصرف‌کننده به اين صورت بررسى مى‌شود که ابتدا به نقش خريد مصرف‌کننده و انواع تصميم‌گيرى‌هاى خريدى پرداخته مى‌شود که او با آنها روبرو است. سپس، مراحل اصلى در فرآيند تصميم‌گيرى خريدار مطرح مى‌شود. و سرانجام، فرآيند يادگيرى مصرف‌کنندگان درباره خريد محصولات جديد مورد بررسى قرار مى‌گيرد.