اطلاعات بازاريابى در صورتى ارزشمند هستند که مديران را در تصميم‌گيرى بهتر در زمينه بازاريابى کمک کنند. اطلاعاتى که توسط سيستم تحقيقات بازاريابى و سيستم اخبار و اطلاع‌رسانى بازاريابى جمع‌آورى مى‌شوند بايد در زمان مناسب در اختيار تصميم‌گيرندگان واقعى قرار داده شوند. اکثر شرکت‌ها داراى سيستم‌هاى اطلاعاتى متمرکز هستند. اين سيستم‌ها، گزارش‌هاى جارى در مورد روند عمليات، اخبار و اطلاعات بهنگام شده و گزارش‌هاى مربوط به نتايج مطالعات و بررسى‌ها را در اختيار مديران قرار مى‌دهند.