يک سيستم اطلاعات بازاريابى خوب، سيستمى است که بين اطلاعات مورد نياز مديران از يک سو و اطلاعاتى که فراهم کردن آن عملاً ممکن است، از سوى ديگر تعادل برقرار کند. براى دستيابى به اطلاعات مورد نياز مديران، يک شرکت، کار را با مذاکره با آنها آغاز مى‌کند. ولى مديران هميشه به تمام اطلاعات درخواستى خود نياز ندارند. يا ممکن است تمام اطلاعاتى را که نياز دارند درخواست نکنند. علاوه بر اين، واحد MIS نيز ممکن است همواره توانايى تهيه و ارائه کليه اطلاعات مورد درخواست مديران را نداشته باشد.