اطلاعات مورد نياز مديران بازاريابى از سه منبع منابع داخلى شرکت، اطلاعات و اخبار بازاريابى و تحقيقات بازاريابى قابل تهيه هستند. اطلاعات فراهم‌شده، سپس از طريق تجزيه‌وتحليل براى استفاده بهتر مديران آماده مى‌شوند. از ديگر موارد مهم در اين قسمت شامل فرآيند تحقيقات بازاريابى و تجزيه‌وتحليل اطلاعات مى‌باشد.

منابع داخلى

اکثر مديران بازاريابى براى تصميم‌گيرى‌هاى خود در امر برنامه‌ريزي، اجرا و کنترل به‌طور مرتب از اطلاعات منابع داخلى و گزارش‌ها استفاده مى‌کنند. قسمت حسابدارى شرکت، صورت‌هاى مالى را تهيه و جزئيات سوابق سفارشات و فروش، هزينه‌ها و گردش وجوه نقدى را نگهدارى مى‌کند. قسمت توليد، گزارش‌هاى لازم در مورد برنامه‌هاى توليد، محموله‌هاى ارسالى و صورت موجودى‌ها را گزارش مى‌کند. پرسنل فروش، واکنش واسطه‌هاى فروش و فعاليت‌هاى رقبا را پى مى‌گيرند. اطلاعات در مورد رضايت مشترى و مسائل و مشکلات خدمات بعد از فروش توسط قسمت نظارت بر خدمات پس از فروش تهيه و ارائه مى‌شوند. بررسى‌هاى تحقيقاتى انجام‌شده توسط يک واحد، مى‌تواند اطلاعات مفيدى را براى چندين واحد ديگر فراهم کند.

اطلاعات و اخبار بازاريابى

به اطلاعات روزانه درباره تحولات و تغييرات محيط بازاريابي، که به مديران در امر تهيه و تعديل برنامه‌هاى بازاريابى کمک مى‌کند، اطلاعات و اخبار بازاريابى گويند. سيستم اطلاع يا خبررسانى بازاريابي، اطلاعات و اخبار مورد نياز را تعيين مى‌کند و پس از بررسى و جمع‌آورى اين اطلاعات و اخبار آن را در اختيار مديرانى قرار مى‌دهد که بدان نيازمند هستند.

تحقيقات بازاريابى

تحقيقات بازاريابى را به عنوان عامل ارتباط‌دهنده مصرف‌کننده، مشترى و جامعه، از طريق اطلاعات به بازارياب، تعريف مى‌کنيم. اطلاعاتى که براى شناسايى و تعيين فرصت‌ها و مسائل و مشکلات بازاريابي، ايجاد و بهبود و ارزيابى فعاليت‌هاى بازاريابي؛ نظارت بر کارآيى بازاريابى و فهم بهتر فرآيند بازاريابى مورد استفاده قرار مى‌گيرند. تعيين اطلاعات مورد نياز براى حل و فصل مسائل بازاريابي، برنامه‌ريزى براى روش جمع‌آورى اطلاعات و مديريت و اجراى فرآيند جمع‌آورى اطلاعات برعهده تحقيقات بازاريابى است. تحقيقات بازاريابى وظيفهٔ تجزيه‌وتحليل نتايج و ارائه اين نتايج و نحوهٔ کاربرد آن را نيز برعهده دارد.