مجموعه‌آى از خريد مصرفى به چندين مجموعه خريد سازمانى نياز دارد. خريد سازمانى فرآيند تصميم‌گيرى است که طى آن سازمان‌ها و مؤسسات براى کالاها و خدمات در خود نياز ايجاد مى‌کنند و آنگاه بين فروشندگان و مارک‌هاى مختلف کالا اقدام به بررسي، ارزيابى و انتخاب مى‌نمايند. شرکت‌هايى که به ساير مؤسسات و سازمان‌ها کالا و خدمات مى‌فروشند بايد براى شناخت رفتار خريدار سازمانى بسيار بکوشند. عناوين مورد مطالعه در بازارهاى سازمانى و رفتار خريد سازمانى عبارتند از: