هر خريدار صنعتى با توجه به ماهيت صنعت و کالا مجبور به اتخاذ تصميمات مختلفى است. تعداد تصميماتى که بايد هر خريدار صنعتى اتخاذ نمايد به نوع وضعيت‌هاى خريد بستگى دارد. وضعيت خريد نيز اشاره دارد به شرايطى که خريد در آن رخ مى‌دهد.

انواع وضعيت‌هاى خريد

وضعيت‌هاى خريد کلاً به سه دسته تقسيم مى‌شوند. خريد مجدد معمولى منتهااليه يک وضعيت خريد است که در آن خريدار صنعتى با تصميم‌گيرى عادى و معمولى روبرو است. در منتهااليه طرف ديگر، وضعيت خريد جديد قرار دارد که با بررسى و تحقيقات کامل انجام مى‌شود. بين اين دو وضعيت خريد، وضعيت خريد مجدد اصلاحى قرار دارد که به بررسى و تحقيقات کمترى نيازمند است

خريد مجدد معمولى

در وضعيت خريد معمولي، خريدار بدون هيچ‌گونه اصلاحاتى سفارش خريد مجدد مى‌دهد. اين نوع وضعيت خريد، معمولاً توسط دايره خريد و به‌طور عادى انجام مى‌گيرد. در اين وضعيت، خريدار براساس رضايت حاصل از خريدهاى قبلى از بين فروشندگان موجود يکى را انتخاب مى‌کند. فروشندگانى که در فهرست خريدار قرار دارند، مى‌کوشند همچنان کيفيت کالاها و خدمات ارائه‌شده را براى خريداران در وضعيت مطلوب نگاه دارند. اين دسته از فروشندگان، غالباً براى صرفه‌جويى در وقت کارگزاران خريد، به آنها پيشنهاد مى‌دهند که از سيستم‌هاى سفارش مجدد خودکار استفاده کنند. فروشندگانى که در فهرست خريداران قرار ندارند همواره درصدد هستند چيز جديدى براى ارائه داشته باشند يا از فرصت حاصل از عدم رضايت نسبت به ساير فروشندگان، براى مطرح کردن خود استفاده کنند. اين دسته از فروشندگان معمولاً در پى آن هستند که در طول زمان با گرفتن سفارشي، حتى نه چندان بزرگ، سهم فروش خود را افزايش دهند.

خريد مجدد اصلاحى

در يک وضعيت خريد مجدد اصلاحي، خريدار به دنبال تغيير مشخصات کالا، قيمت، شرايط پرداخت و تحويل يا فروشندگان است. در خريد مجدد اصلاحي، معمولاً تعداد افراد شرکت‌کننده در تصميم‌گيرى بيشتر است. در اين‌جا فروشندگانى که در فهرست خريدار قرار دارند حداکثر تلاش خود را براى حفظ مشترى به‌عمل مى‌آورند. آن‌دسته از فروشندگانى که در ليست خريدار قرار ندارند به وضعيت خريد مجدد اصلاحى به ديده يک فرصت براى به چنگ آوردن مشترى جديد مى‌نگرند.

خريد جديد

وضعيت خريد جديد وقتى پيش مى‌آيد که يک شرکت، کالا يا خدمتى را براى بار اول مى‌خرد. هرچقدر هزينه يا مخاطره بيشتر باشد تعداد افراد شرکت‌کننده در تصميم‌گيرى‌ها نيز افزايش مى‌يابد و به اطلاعات بيشترى هم نياز خواهد بود. در وضعيت خريد جديد، خريدار بايد اطلاعات نسبتاً جامع و کاملى درباره کالاها و فروشندگان جمع‌آورى کند. مشخصات فنى کالا، حدود قيمت، شرايط زمانى و مکانى تحويل کالا، خدماتى که بايد ارائه شود، شرايط و نحوه پرداخت، مقادير سفارش، فروشندگان واجد شرايط و فروشنده منتخب از جمله موارد ديگرى هستند که توسط خريدار روشن و تعيين مى‌شوند. تصميم‌گيرندگان مختلف بر هر تصميمى تأثير مى‌گذارند و ترتيب تصميمات گرفته‌شده هم بنا بر نوع شرکت متفاوت است.