بازار دولتى براى بسيارى از شرکت‌ها فرصت خوبى به‌شمار مى‌رود. بعضى از شرکت‌ها فقط گاه‌گاهى به بخش دولتى فروش مى‌کنند. بعضى نيز اصلاً دادوستدى با بخش دولتى ندارند. شرکت‌هايى هم هستند که براى فروش قسمت اعظم کالاها و خدمات خود به بخش دولتى متکى هستند.


خريد دولتى از بسيارى جهات شبيه خريد صنعتى است. ولى در اين مورد تفاوت‌هايى نيز وجود دارد که آگاهى از آنها براى شرکت‌هايى که به‌نحوى به‌کار فروش کالاها و خدمات به اين بخش مشغول هستند، لازم است. شرکت‌ها بايد براى موفقيت در فروش بايد به تصميم‌گيرندگان دست يابند، عوامل تأثيرگذار بر رفتار خريد را بشناسند و دربارهٔ فرآيند تصميم‌گيرى خريد آگاهى‌هاى لازم را کسب کنند.