واحد تصميم‌گيرى يک سازمان خريد، مرکز خريد نام دارد و شامل تمام افراد و گروه‌هايى است که در فرآيند تصميم‌گيرى خريد مشارکت دارند. منظور از افراد و گروه‌هاى شرکت‌کننده، کسانى هستند که داراى اهداف مشترکى هستند و در مخاطرات ناشى از اتخاذ تصميمات به‌نحوى سهيم هستند.


مرکز خريد شامل تمام افرادى است که انجام يکى از وظايف زير را در فرآيند تصميم‌گيرى خريد به‌عهده دارند:

استفاده‌کنندگان

اينان همان اعضاى سازمان هستند که کالاها و خدمات را مورد استفاده قرار مى‌دهند. در موارد بسيارى همين استفاده‌کنندگان هستند که ابتکار ارائه پيشنهاد خريد را به‌دست مى‌گيرند و در تعيين شرح مشخصات کالا نيز کمک مى‌کنند.

افراد ذى‌نفوذ

اينان کسانى هستند که بر تصميم‌گيرى خريد اثر مى‌گذارند. اين افراد غالباً به تعريف مشکل کمک مى‌کنند و با فراهم کردن اطلاعات، امکان ارزيابى گزينه‌هاى مختلف را نيز فراهم مى‌آورند.

خريداران

اينان کسانى هستند که براى انتخاب فروشنده و تعيين شرايط خريد از اختيارات کامل و رسمى برخوردار هستند. اگرچه خريداران در شکل‌دهى و تعيين شرح مشخصات کالا کمک مى‌کنند، اما وظيفه اصلى آنها تعيين فروشنده و انجام مذاکرات تجارى درباره خريد است. در خريدهاى بسيار پيچيده، خريداران ممکن است شامل مديران رده بالا نيز باشند که در امر مذاکرات مشارکت مى‌کنند.

تصميم‌گيرندگان

اينان کسانى هستند که براى انتخاب نهايى فروشندگان از اختيارات رسمى يا غيررسمى برخوردار هستند. در خريدهاى عادى و روزمره، معمولاً اين خود خريداران هستند که تصميم مى‌گيرند يا حداقل تأييد مى‌کنند.

کنترل‌کنندگان

اين افراد کنترل‌کننده جريان اطلاعات به ديگران هستند. براى مثال کارگزاران خريد غالباً براى جلوگيرى از ملاقات فروشندگان با استفاده‌کنندگان يا تصميم‌گيرندگان، از اختيارات کاملى برخوردار هستند. کارکنان فنى و حتى منشى‌ها از جمله ساير کنترل‌کنندگان محسوب مى‌شوند.