تصميم دربارهٔ کانال توزيع کال از جمله مهم‌ترين تصميماتى است که فراروى مديران قرار دارد. تصميم درباره توزيع فيزيکى کال بر ساير تصميمات بازاريابى تأثير مستقيم مى‌گذارد. مثلاً خط‌مشى قيمت‌گذارى يک شرکت به اين بستگى دارد که آيا شرکت براى فروش کالاى خود از عمده‌فروشان انبوه استفاده مى‌کند يا از فروشگاه‌هاى اختصاصى سطح بالا. تصميمات مربوط به آگهى‌هاى تبليغاتى و پرسنل فروش شرکت به اين امر بستگى دارد که واسطه‌هاى فروش تا چه اندازه به تشويق، آموزش و ايجاد انگيزه نياز دارند. دستيابى شرکت به کالاهاى جديد يا توليد اين کالاها نيز بستگى دارد به متناسب بودن يا تطبيق اين کالاها با توانايى‌هاى اعضاى کانل توزيع.


به‌هرحال، شرکت‌ها اغلب به کانال‌هاى توزيع کالاهاى خود توجه کافى ندارند و اين امر گاه عواقب زيان‌بارى براى آنان به‌دنبال دارد.