يک شرکت براى توليد کالاهاى جديد بايد همواره از آمادگى‌هاى لازم برخوردار باشد. شرکت بايد همچنين قادر باشد در صورت بروز تغييراتى در ذائقه و سليقه مصرف‌کنندگان، تکنولوژى و رقابت، اين کالاها را به نحو احسن اداره و هدايت کند. به‌نظر مى‌رسد هر کالا، دوره عمر معينى داشته باشد. بدين معنى که يک کالا توليد مى‌شود، مراحل مختلفى را پشت سر مى‌گذارد و سرانجام از ميان مى‌رود و کالاى جديدى جايگزين آن مى‌شود. کالايى که مى‌تواند به نحو مطلوب‌ترى از عهدهٔ تأمين نيازهاى مصرف‌کننده برآيد.