وظيفه شرکت‌ها به توليد کالاهاى خوب محدود نمى‌شوند. همچنين ايشان بايد مصرف‌کنندگان را نسبت به مزاياى کالاهاى خود آگاه کرده و نيز در اذهان مصرف‌کنندگان جايگاه مناسب و درخورى براى کالاهاى خود ايجاد کنند. براى اين منظور آنها بايد از ابزارهاى پيشبردى جمعى نظير تبليغات غيرشخصي، تبليغات پيشبرد فروش و روابط عمومى به‌طرز ماهرانه‌اى استفاده کنند.