بسيارى از شرکت‌ها تعريف و اجراى راهبرد اينترنتى خود را به تيم فنى خود محول مى‌نمايند. در نتيجه، پيچيدگى فنى استراتژى اينترنتى آنها و نه ارزش افزوده براى افراد ذينفع شرکت (مشتريان، سهامداران، کارمندان) دوچندان مى‌گردد. بسيارى ديگر از شرکت‌ها تعريف و اجراى راهبرد اينترنتى خود را به طراحان وب واگذار مى‌نمايند و در نتيجه هزينه‌هاى نصب و نگهدارى راهبرد اينترنتى آنها و نه ارزش افزوده افراد ذينفع (مشتريان، سهامداران، کارمندان) افزايش مى‌يابد.


براى جلوگيرى از افتادن در تله‌هاى فوق در زير فهرستى از عناصرى که يک وب سايت بازرگانى مؤثر بايد دارا باشد آمده است:


۱. ايجاد اعتماد نمايد. به اين منظور مراجعه به عوامل جهان واقعى اطمينان‌بخش و کارساز مى‌باشد. مثال: تصاويرى از ساختمان‌هاى شرکت، آرم، نشانى پستي، تصاوير مديران شرکت و ... آنقدر ضرورت ندارد که صحيح نوشتن براى تأثيرگذارى مفيد است.


۲. سريع و ياور کاربران باشد. نتيجه منطقى اين که انيميشن‌ها و گرافيک‌هاى تخيلى که به زمان زيادى (و حتى نرم‌افزار خاصي) براى پياده‌ شدن نياز دارند، بايد استفاده نشوند يا در استفاده از آنها امساک شود. به‌عبارت ديگر يک وب سايت نبايد نمايشگاه توانايى‌هاى فنى صاحب وب باشد.


۳. هدف آن ايجاد ارتباط باشد و نه تزئين، به‌عبارت ديگر در مورد هر عنصر در يک وب سايت، بايد بخوبى انديشيده شده باشد. بايد تأکيد گردد که طراحى‌هاى چاپى به سه دليل نبايد مستقيماً براى وب سايت‌ها مورد استفاده قرار گيرند:


- رنگ‌ها و طرح صفحه کامپيوتر نمى‌تواند بصورت کامل توسط يک ناشر وب کنترل شود.


- وضوح صفحه کاهش مى‌يابد.


- زمان پياده کردن بايد به هر ترتيبى کاهش يابد. لذا اين امر از استفاده از گرافيک‌هاى بزرگ جلوگيرى مى‌نمايد. همچنان‌‌که مديريت سايت ياهو بيان کرده است: اگر لازمهٔ تاجر الکترونيک موفق بودن، داشتن زشت‌ترين وب سايت است، ما خوشحاليم که زشت‌ترين وب سايت را داريم.


۴. به روز کردن و ارتقاى آن آسان باشد. در صورت امکان حتى کارمندان غيرماهر نيز بايد بتوانند اطلاعات را به‌روز نمايند.


هشدار:

بسيارى از طراحان وب مى‌گويند که به‌روز کردن يا ارتقاى سايت‌هاى آنها بسيار دشوار مى‌باشد مگر توسط خود آنها.


۵. دائماً قابل دسترسى باشد. از لحاظ تئوريک هر وب سايتى ۲۴ ساعته و هر ۳۶۵ روز سال قابل دسترسى مى‌باشد. با اين حال به دلايل فنى بسيارى که سايت ممکن است قابل دسترسى نباشد. حتى اکثر سايت‌هاى حرفه‌اى نيز گاهى خراب و غيرقابل دسترسى هستند. بنابراين هدف بايد به حداقل رساندن اين زمان خرابى مثلاً از طريق انتخاب يک ارائه‌کننده حضور در وب باشد.


۶. حفاظت کافى براى جلوگيرى از دزدان کامپيوترى داشته باشد. چنانچه قبلاً گفته شد، هيچ وب سايتى از دستبرد دزدان کامپيوترى مصون نيست. ولى وب سايت‌ها بايد تمهيداتى بينديشند که استفاده نابجا از سايت آنها آنقدر مشکل باشد تا دزدان کامپيوترى ترجيح دهند سراغ ساير سايت‌‌ها روند.


۷ه از لحاظ افزايش درآمد و چه کاهش هزينه‌ها سودمند باشد. بايد مدل‌هاى تجارى سالم گسترش يابند. چنانچه قبلاً تأکيد شد نبايد هدف صرفاً داشتن وب سايت باشد بلکه بايد ارزش افزوده (درازمدت) را براى افراد ذينفع شرکت افزايش دهد. به اين منظور يک وب سايت مى‌تواند يک ابزار مفيد باشد و نه يک شرط يا بخودى خود يک هدف.