در بررسى سودمندى طرح‌هاى اينترنتى بايد دانست که ارزيابى دخل و خرج آن مشکل است. لذا صرفاً لحاظ کردن هزينه‌هاى نرم‌افزاري، سخت‌افزاري، ميزبانى و برنامه‌نويسى کارى بسيار اشتباه است، زيرا اينها تنها مواردى هستند که مى‌توان آنها را به دقت محاسبه نمود. بنابراين بهتر است به ارقام دقيقاً صحيح دست يافت نه به ارقامى کاملاً اشتباه.


از آنجا که هر شرکتى براى هدف خاصى از شبکه استفاده مى‌کند و در نتيجه هزينه‌هاى متفاوتى دارد، به‌ جاى ارائه‌هاى واهي، در ذيل به مهم‌ترين موارد اشاره مى‌گردد:

نکته مهم:

همان‌طور که در ارزيابى‌هاى صحيح مالى رايج است، بايد تمام جريان‌هاى نقدى افزايشى مورد توجه قرار گيرند (به جاى ارقام حسابدارى صرف).

سرمايه‌گذارى

- نيروى انساني


- نرم‌افزار، سخت‌افزار و ساير مسائل زيربنايى (مثلاً خطوط اختصاصي)


- افزايش هزينه


- نيروى انساني


- تبليغات


- دسترسى به اينترنت (از جمله خطوط تلفن)

کاهش هزينه

- نيروى انسانى (زمان کمتر براى فعاليت‌هاى معمولي)


- فکس، تلفن، پيک، پست


- هزينه‌هاى مربوط به سفر و رفت و آمد


- استخدام


- خريد و تدارکات


- موجودى انبار کمتر

افزايش درآمدها

- مشتريان جديد، افزايش فروش به مشتريان کنوني


- خدمات جديد

کاهش درآمدها

- کوتاه کردن کانال‌هاى توزيع موجود