هم اکنون دو سيستم بسيار قابل اتکا براى پرداخت‌هاى online وجود دارد. بعلاوه اين سيستم‌ها معمولاً بهتر از سيستم‌هاى offline موجود هستند. ولى هيچ‌يک از آنها به‌طور وسيع بعنوان يک استاندارد فني، به‌وسيله بازرگانان، مشتريان، بانک‌ها و ساير طرف‌هاى دست‌اندرکار مورد قبول نمى‌باشد. اين در واقع يک نوع جنگ بازرگانى استانداردهاى فنى است:


يادآورى:

بيشتر معاملات B-to-B نياز به پرداخت online ندارند و در نتيجه موضوعات را براى آنها ساده‌تر مى‌سازد.


با برخوردى واقع‌گرايانه در مى‌يابيم که چندين سيستم بر بازار پرداخت بصورت online تفوق دارند.


۱. Netscape's ssl: اين سيستم على‌رغم نقطه ضعف آن، پراستفاده‌‌ترين نمونه است زيرا اولين نمونه از نوع خود در بازار مى‌باشد.


۲. SET (مخفف Secure Electronic Transactions): سيستمى که توسط Verisign, Microsoft, IBM, American Express, Mastercard, Visa و غيره، حمايت شده و توسعه يافته است. اين سيستم رضايت‌بخش است، ولى نيازمند سرمايه‌گذارى لازم از جانب بانک‌ها، فرآيندهاى کارت‌هاى اعتباري، بازرگانان و حتى کاربران مى‌باشد. عمده‌ترين عيب آن عدم انجام پرداخت‌هاى کوچک است. ولى با حمايت و پشتيبانى که از آن به‌عمل آمده انتظار مى‌رود بيشترين سهم از بازار را به خود اختصاص دهد. يک سيستم مرتبط با آن C-SET است (که ابتدا به‌وسيله Bull توسعه يافت) که با کارت‌هاى هوشمند کار مى‌کند و قادر به انجام پرداخت‌هاى کوچک است. ولى در حال حاضر تعداد کمى از مشتريان تراشه‌هاى قرائت‌کننده کارت اعتبارى را روى کامپيوتر خود دارا مى‌باشند.


نکته:

سيستم SET به دليل نياز به زيرساخت‌هاى سنگين، به آرامى در حال نفوذ به کشورهاى در حال توسعه است.


۳. روش‌هاى سنتى offline (مثلاً در مقابل اسناد، اعتبار اسنادي، پروفورم‌هاى ساده، تحويل در مقابل پول نقد) همچنان براى مبالغ بزرگ در معاملات B-to-B کاربرد دارند.


نکات:

- بسيارى از بازرگانان الکترونيکي، سيستم‌هاى پرداخت مختلفى را به مشتريان خود پيشنهاد مى‌نمايند.


- سيستم‌هاى پرداخت ديگرى نيز وجود دارد، که جديد، از دور خارج شده، و يا صرفاً محلى مى‌باشند.


جدول مربوط به سيستم‌هاى پرداخت قديمى به‌طور مفصل سيستم‌‌هاى مختلف پرداخت را بررسى نموده و بعضى از آنها را براى کاربردهاى ويژه سفارش مى‌نمايد. همچنين تأکيد خاصى بر ملاکت‌هاى امنيتى شده است. در واقع بمنظور ايمين کامل داشتن (براى فروشندگان و خريداران)، يک سيستم بايد عوامل زير را تضمين نمايد:


- محرمانه و قابل اعتماد بودن داده‌هاى انتقالى (عدم تجسس و جاسوسي)


- شناسايى فروشندگان و خريداران


- اثبات توانايى پرداخت خريداران (مجاز بودن)


- تضمين تحويل کالا، عدم انکار و درستى داده‌هاى انتقالي