تعريف و اجراء يک راهبرد اينترنتى کاملاً فنى است. اين کار نيازمند مجموعه مهارت‌هايى بشرح زير است که بندرت در يک شخص يا شرکت پيدا مى‌شود:


- شناخت خوب و مناسب از شرکت و صنعت مرتبط


- آشنايى با شبکه بعنوان يک ابزار بازرگاني


- دانش فنى لازم (مانند کدنويسى و ...)


- دانش گرافيک / طراحى مورد نياز در وب


- علم بازاريابى و استراتژى‌هاى بازرگاني


- مهارت در ويرايش با رويکردى بازرگانى


ضروريست که مديريت (نه متخصصين فني) فرآيند تعريف و اجراى يک استراتژى اينترنتى را به هر قيمتى که باشد هدايت نمايد.