يک شرکت به‌عنوان اولين قدم، برنامه‌هاى کلى استراتژيک خود را تهيه مى‌کند.اين برنامه‌ها که تمام فعاليت‌هاى شرکت را در بر مى‌گيرند، سپس به‌صورت برنامه‌هاى بازاريابى و برنامه‌هاى ديگرى براى هر قسمت، هر کالا و هر مارک ديگرى در مى‌آيند.يک شرکت با اجرا، برنامه‌هاى استراتژيک را به فعاليت‌هايى مبدل مى‌کند که دستيابى به اهداف استراتژيک شرکت را ميسر مى‌کند. برنامه‌هاى بازاريابى با همکارى کارکنان دايره بازاريابي، ساير کارکنان و افرادى خارج از شرکت اجرا مى‌شوند. مرحله کنترل، شامل اندازه‌گيرى و ارزيابى نتايج حاصله از اجراى برنامه‌ها و فعاليت‌هاى بازاريابى است و نيز انجام اقدامات اصلاحى مورد نياز براى اطمينان از اين‌که اهداف از پيش تعيين‌شده، متحقق خواهند شد. تجزيه‌وتحليل بازاريابى نيز اطلاعات و ارزيابى‌هايى را فراهم مى‌کند که براى تمام فعاليت‌هاى ديگر مديريت بازاريابى مورد نياز هستند.