بازاريابى نقش بسيار مهمى در برنامه‌ريزى استراتژيک به‌عهده دارد. بازاريابى اطلاعات و ساير منابع مورد نياز براى تهيه برنامه استراتژيک را مهيا مى‌سازد. برنامه‌ريزى استراتژيک نيز به نوبه خود نقش بازاريابى را در سازمان روشن مى‌کند. در چارچوب يک برنامه استراتژيک است که بازاريابى با همکارى با ساير دواير سازمان، نيل به اهداف جامع استراتژيک را ميسر مى‌سازد.


تمام شرکت‌ها براى مقابله با اوضاع متحول در صنايع‌شان بايد آينده‌نگر باشند و خط‌‌مشى‌هاى بلندمدت تهيه کنند. هيچ خط‌مشى واحدى وجود ندارد که براى کليه شرکت‌ها کارساز باشد. هر شرکت بايد با توجه به اوضاع و احوال، فرصت‌ها، اهداف و منافع خود بهترين خط‌مشى هدف‌دار را براى خود انتخاب کند. وظيفه خطير و سنگين انتخاب يک خط‌مشى جامع و کامل براى بقا و رشد شرکت برنامه‌ريزى استراتژيک نام دارد.