دوران نوزادى و شيرخوراگى سريع‌ترين مرحلهٔ رشد کودک است. کودک در اين دوران از نظر تغذيه‌اى کاملاً وابسته به مادر است و در اين مرحله شير مادر مناسب‌ترين ترکيب غذائى براى کودک به‌شمار مى‌رود.