از لحظهٔ بارور شدن تخم ديگر هيچگونه طرح تجديد پوستهٔ مخاطى صورت نمى‌گيرد. پوستهٔ مخاطى اکنون هدف اصلى خود را اجراء مى‌کند و مانند زمين مساعدى است براى تخمِ بارور شده. از اين جهت هيچ خونريزى پديد نمى‌آيد و رگل ماهيانه صرف‌نظر از بعضى از مراحل استثنائى براى تمام مدت حاملگى بند مى‌آيد. اين اولين تغيير غيرطبيعى در حالت زن است. اما بايد دانست که بند آمدن رگل علل ديگرى نيز مى‌تواند داشته باشد مانند: بعضى بيمارى‌ها، هيجان يا تغيير آب و هوا. تخم بارور شده بسيار کوچک ولى با چشم غيرمسلح نيز قابل رؤيت است، تقريباً به اندازهٔ سر سنجاق؛ اما ريشه دواندن آن در جدار رحم براى جسم زن داراى معنائى فوق‌العاده است. توسط جريان خون، هورمون‌هاى بدن و سلسله اعصاب در دوران باردارى تغييراتى مى‌نمايند که از زن جوان مادرى بسازند و بدن او را طورى آماده کنند که بتواند به تمام نيازهاى دوران باردارى، وضع حمل و تغذيهٔ نوزاد جواب گويد. تخم بارور شده عميقاً در داخل بدن قرار دارد و به‌ همين جهت در برابر تأثيرات خارجى مصون مى‌باشد.


اعضاء تناسلى داخلى از روبه‌رو
اعضاء تناسلى داخلى از روبه‌رو

برش طولى از اعضاء تناسلى ـ از پهلو
برش طولى از اعضاء تناسلى ـ از پهلو

زن از وضع خود چيزى درک نمى‌کند و فقط وقتى فکر وى متوجه حاملگى مى‌شود که رگل ماهيانه بند بيايد. بنابراين ابتدا حاملگى آنطور که بعضى از خانم‌هاى جوان تصور مى‌کنند يا احساس تغيير همراه نيست.


بسيارى از زنان هيچگونه تغيير جسمى درک ننموده، بلکه خود را مانند قبل از حاملگى بهتر حس مى‌کنند. در وجود دسته‌اى ديگر از بانوان به‌زودى تغييرات جزئى بدنى ظاهر مى‌شود مانند زياد شدن چربى روى شکم و باسن، بزرگ شدن پستان‌ها و قهوه‌اى رنگ شدن نوک يا اطراف آنها و پيدا شدن مايعى زرد رنگ شبيه به شير در پستان‌ها که پس از فشار خارج مى‌شود و گاهى در وسط شکم نيز خط قهوه‌اى رنگى پديد مى‌آيد و ممکن است رگ‌هاى پا نيز پُر و متورم گردند.