ژاکت

روى پيراهن کودک يک ژاکت بافته از نخ پنبه‌اى مى‌پوشانند. اگر خريدارى مى‌شود نبايد زياد کوچک باشد. سه الى چهار عدد ژاکت پنبه‌اى کفايت مى‌نمايد. از بين همهٔ ژاکت‌هاى بافتنى، ما نوع ذيل را توصيه مى‌کنيم:


بافت ساده‌اى که خود به خود فرم مى‌گيرد و به توجه زياد نياز ندارد، داراى زيبائى خاصى است و بدون درز بافته شده است.


- دستور بافت:

نخ استره‌مادورا نمره ۳۵ به مقدار تقريبى ۸۰ گرم. ميل: مناسبى با کلفتى نخ. تکنيک بافت: همه از زير.


شروع از يک کنارهٔ آزاد پشت ژاکت، هفتاد و دو دانه اولين و دومين رديف تمام دانه‌ها بافته مى‌شوند. در رديف سوم ۱۲ دانهٔ آخرين را بدون بافتن در ميل مى‌گذاريم، ميل را بر مى‌گردانيم و رديف چهارم را يعنى ۶۰ دانه باقى را مى‌بافيم. پنجمين و ششمين رديف را مجدداً تمام دانه‌ها بافته مى‌شوند. در رديف هفتم باز همان ۱۲ دانه را در همان حاشيهٔ قبلى در ميل ببدون بافتن مى‌گذاريم و به همين ترتيب براى تمام ژاکت عمل مى‌نمائيم. با آنچه که عمل نموديم يک حلقه تنگ‌تر از پائين ايجاد مى‌شود که همين حالت سبب خوبى ژاکت مى‌شود. به طريق ذکر شده ۸۴ رديف بافته مى‌شود وبدين ترتيب بخش پشت تمام است.


- آستين‌ها:

از بالا ۱۲ دانه، حاشيهٔ گردن را همچنين ۱۲ دانه مى‌بافيم (اين ۲۴ دانه گشادى حلقه آستين را تشکيل مى‌دهد) و بقيهٔ دانه‌ها را روى ميل دوم مى‌گذاريم که باقى بماند. براى اينکه از دررفتن دانه‌ها جلوگيرى کنيم يک تکه چوب پنبه را وارد ميل مى‌کنيم که جلوى دانه‌ها را بگيرد. اکنون ميل ديگرى را براى کمک بر مى‌داريم، روى اين ميل ۶۰ دانه براى آستين سر مى‌گيريم و حال روى ميل سوم ۱۲ دانه حاشيهٔ گردن و ۱۲ دانه ديگر براى حلقهٔ آستين به‌اضافه ۶۰ دانهٔ جديد براى آستين قرار مى‌دهيم. با اين ۸۴ دانهٔ جديد مطابق دستور فوق مى‌بافيم، در حاشيهٔ پائين آستين درست مانند بالا براى گردن رفتار مى‌کنيم: يعنى ۱۲ دانه يک‌‌بار روى ميل باقى مى‌گذاريم و بار ديگر مجدداً همه را مى‌بافيم، اما در اينجا نبايد هر دو رديف را يک‌بار تکرار کرد چون پائين آستين خيلى تنگ مى‌شود، بلکه هر سه رديف يک‌بار، به‌طورى که بتوان کنارهٔ پائين آستنى را برگردانيد.


بدين ترتيب ۹۶ رديف مى‌بافيم و سپس کليهٔ دانه‌هائى را که براى آستين در ميل زياد کرده‌ بوديم، همه را يک دفعه کم مى‌کنيم و از ميل بيرون مى‌آوريم. حال ۲۴ دانه از جاشيهٔ بالا که پهناى زير بغل است در ميلى مى‌گيريم که ۴۸ دانه قسمت پشت را در آن باقى گذاشته بوديم. و اکنون با اين ۷۲ دانهٔ قبلى براى بخش جلو کار مى‌کنيم. در حقيقت ۱۲۰ رديف به طريق ذکر شده مى‌بافيم. سپس آستين دومى را درست مانند اولى مى‌بافيم. زير بغل را مى‌بنديم، و دومين قسمت پشت را مطابق اولين بخش پشت، جلو مى‌رويم و ژاکت را تمام مى‌کنيم. آستين‌ها را از زير بغل به پائين مى‌دوزيم. براى لبهٔ آزاد پشت به ترتيب ذيل با ميل توربافى کار مى‌کنيم:


سه تا زنجير مى‌زنيم و در اولين زنجير يک پايه مى‌زنيم. حال اين دانهٔ کوچک را به کنارهٔ ژاکت با يک پايه محکم مى‌کنيم (موش دندانى يا پيکت). توصيه مى‌شود اين قلاب کارى حاشيهٔ آستين خيلى شل‌زده شود که آستين تنگ‌تر نشود و بدين وسيله هنگام پوشاندن به کودک مزاحمت فراهم نکند.


- قلاب‌کارى دور يقه:

با دو تا زنجيره و دو تا پايه در يک سوراخ شروع مى‌کنيم و براى رديف روى آن مى‌توانيم به‌صورت موش دندانى کار کنيم. يک بند قابل جوشاندن از سوراخ‌ها عبور مى‌دهيم. حالا ژاکت تمام است. طول لبهٔ آزاد پشت ۲۲ سانتى‌متر. ژاکت کوچک‌تر از اين نبايد باشد. کسى که مى‌خواهد ژاکت آماده خريدارى نمايد شبيه مدل ما (شکل الف) انتخاب کند. اين ژاکت مى‌تواند به‌وسيلهٔ بندى در جلو، کيپ بدن طفل گردد.


شکل الف
شکل الف

- ژاکت کاموائى:

ژاکت کاموائى را هرگز نوزاد مستقيماً روى پيراهن، نمى‌پوشد، در منزل هنگامى کودک ژاکت کاموائى در بر مى‌کند که اطاق کاملاً گرم نباشد.


بهار و پائيز فصل‌هائى هستند که بايد کودک را وقت بيرون بردن از خانه زياد لباس پوشاند. در زمستان طفل را علاوه بر لباس، داخل يک کيسهٔ کلاهدار مى‌کنيم. البته مناسب نيست که لباس‌هاى کاموائى را در رنگ سفيد انتخاب کنيم زيرا زود کثيف مى‌شوند. بهتر است براى پسر رنگ آبى و براى دختر رنگ صورتى انتخاب نمائيم. اما در مورد ژاکت کاموائى حالا ژاکت‌هاى با آستين را گلان که بدون يقه هستند و در بخش جلو به تنگى به هم متصل مى‌شوند رجحان دارند. اين ژاکت‌ها بسيار زيبا به‌‌نظر مى‌آيند اما کودک را در زمستان به خوبى گرم نمى‌کنند. بدين جهت ما ژاکتى را توصيه مى‌کنيم که داراى يقه کوچکى است و در بخش جلو با دگمه بسته مى‌شود. شکل الف کاموائى مدل ساده‌اى است در پهلوها داراى درز مى‌باشد.


- اشياء کوچک:

در خانه، کودک احتياجى به کلاه ندارد چون سر طفل زير کلاه به آسانى گرم مى‌شود و عرق مى‌کند. همچنين در بيرون از خانه وقتى هوا گرم است لزوم ندارد که کلاه به سر بگذارد اما در روزهاى حقيقتاً سرد و طوفانى لازم است که طفل با کلاه کاموائى از منزل خارج شود. کلاه بچه‌گانه در مدل و فرم‌هاى بى‌شمار براى خريد بافت مى‌شود. همچنين براى سليقه و ذوق خانم که از هر تکه کامواى باقى‌مانده مى‌تواند يک کلاه ببافد، نمى‌توان حدودى قائل شد. او مى‌تواند کلاه گرد يا عرقچين و ا به فرم کلاه اسکى و غيره کار کند. اما مادر بين آن همه مدل کلاه (شکل ب) را انتخاب نموده‌ايم که هم براى پسر و هم براى دختر شايسته است.


- دستور بافت براى کلاه ـ کامواى لازم:

کامواى اسلينگ يا هر نوع کامواى خوب که براى پولور به‌کار مى‌رود البته نه زياد کلفت، به مقدار ۵۰ گرم. ميل شماره ۲۱۵. تکنيک: از زير پايه ـ زنجيره. تقريباً با ۵۰ دانه شروع مى‌کنيم. بخش شروع شده بايد در حدود ۱۷ سانتى‌متر عرض داشته باشد. ابتدا مرتب از زير مى‌بافيم تا حدود دو برابر عرض آن يعنى ۳۴ سانتى‌متر به‌دست مى‌آيد. سپس همه را يک باره کم مى‌کنيم و از ميل بيرون مى‌آوريم، حال اين تکه را دولا نموده يک کناره آن را با سوزن و نخ يا فلاب به هم مى‌دوزيم. نوک آن طرف بالا را نشان مى‌دهد. بخش پائين آنکه دور گردن کودک را احاطه مى‌کند به طريق ذيل با ميل توربافى کار مى‌شود:


دو تا پايه در يک سوراخ دوتا زنجير و دوباره دوتا پايه در همان سوراخ الى آخر. بدين ترتيب از سوراخ‌ها براى عبور بند استفاده مى‌کنيم. از سوراخ‌ها يک بند تابيده عبور مى‌دهيم. بخش جلوى کلاه را که در طرفين صورت قرار مى‌گيرد با ميل توربافى فقط پايه مى‌زنيم و کمى سفت کار مى‌کنيم. بدين وسيله کنارهٔ آن تنگ‌تر مى‌شود و بهتر قرار مى‌گيرد. دو عدد کلاه کافى است.


شکل ب
شکل ب

پيش‌بند

همهٔ کودکان احتياج به پيش‌بند ندارند. بعضى‌ وقت‌ها نوشيدن ابداً خود را کثيف نمى‌کنند. عده ديگر برعکس غذا را برمى‌گردانند. پيش‌بندها را مى‌توان از هرگونه پارچهٔ سفيد باقيمانده تهيه نمود و کنارهٔ آن را با ميل توربافى به‌صورت موش‌دندانى و غيره زينت دارد. طبيعى است که پارچهٔ پيش‌بند و نخى که براى زينت آن به‌کار مى‌رود بايد قابل جوشاندن باشد.

جوراب و دستکش

جوراب در ماه‌هاى اول براى نوزاد لازم نيست. همچنين دستکش نيز لزومى ندارد.

لوازم حمام

- وان، صابون، جاصابون و حوله:

استحمام روزانه براى نوزاد فوق‌العاده ضرورى است و در هر ظرفى مى‌توان کودک را حمام کرد. يک ظرف ساده به يک وان حمام مخصوص بچه ترجيح دارد زيرا بعداً نيز در خانه قابل استفاده است. وان‌هاى پلاستيکى براى مدتى آب را گرم نگاه مى‌دارد. همچنين وان‌هاى جمع‌ شونده‌اى يافت مى‌شوند که به‌دليل جمع شدن و جائى را اشغال نکردن جالب و مفيد هستند.


به هيچ‌وجه نبايد نوزاد را در ظرفى که در آن کهنه‌ها خيس و شسته مى‌شوند، استحمام نمود زيرا اين کاملاً غيربهداشتى است.


حالا در کنار وان حمام يک‌جاى صابون با يک عدد حولهٔ حمام نرم به اندازهٔ ۱۰۰ در ۱۰۰ سانتى‌متر احتياج داريم. به يک طرف حوله مى‌توانيم کلاهى که از به هم دوختن دو قطعه حوله کوچک ساخته‌ايم وصل نمائيم (بدوزيم). و اين در خشک نمودن نوزاد اهميت دارد. البته براى خشک کردن مى‌توان از حوله‌هاى بزرگ معمولى هم استفاده نمود مهم اين است که زبر و خشن نباشد و اين قدر بزرگ باشد که طفل استحمام شده را به‌طور کامل در برگيرد. از حولهٔ نوزاد هيچ‌کس اعم از بزرگسالان و اطفال ديگر حق استفاده ندارند. زيرا ممکن است باعث انتقال ميکروب گردد: مثلاً يک ذکام ساده مى‌تواند براى کودک ما خطرناک باشد.


- حرارت سنج:

بالأخره فراموش نکنيد که يک حرارت سنجِ آب هم بايد تهيه کنيم. همچنين بهتر است يک حرارت سنجِ اطاق هم داشته باشيم. اگر مادر جوان در ابتدا دچار ترديد است که آيا اطاق کودک به حد کافى گرم است يا نه؟ به‌وسيلهٔ حرارت سنج رفع ترديد خواهد شد.


اگر خانم جوانى همهٔ اشياء کوچک و بزرگ را آماده نموده و همه را با مهارت و وضع مناسبى در جاى خود ترتيب داده است، مى‌تواند به خود اطمينان خاطر دهد که براى پرستارى و مواظبت نوزاد مجهز است.


فقط، اولين فرزند است که تولد وى اين همه زحمات تهيه و تجهيزات را سبب مى‌شود، مسلماً براى کودکان آينده ديگر احتياج به خريدن لوازم نداريم. چون اين اشياء موجود است.