بدنماتر از اين خطوط لکه‌هاى قهوه‌اى رنگى است که غالباً در صورت و به‌ندرت در پستان، ران، يا شکم ظاهر مى‌شود. اين لکه‌ها به‌علت جمع شدن مادهٔ رنگى پوست ”پيگ منت“ در يک‌جا به‌وجود مى‌آيد. به زحمت مى‌توان موفق شد آنها را در دوران باردارى برطرف نمود. اگر لکه در صورت خيلى پر رنگ است، مى‌توان با يک سان ميلک خوب امتحان کرد. اين چيزى است که به‌ندرت پيش مى‌آيد و شايد زن حامله را مجبور سازد که به يک طبيب امراض جلدى مراجعه کند. اما در هر حال موفق نمى‌شود آن را به‌طور کامل برطرف نمايد. بدين ترتيب بايد به خود تسلى دهد که اين لکه‌ها پس از زايمان ناپديد خواهند شد. گاه قيافهٔ خانم حامله تغيير مى‌کند. چه بسا زنانى يافت مى‌شوند که رنگ پريده و پژمرده به‌نظر مى‌آيند. اما خود را سالم و خوب حس مى‌کنند. عدهٔ ديگر برعکس هرگز مثل اين دوران، ظاهرى سالم و شکفته نداشته‌اند.