فال قهوه خنجر

خطر بزرگ، کسالت، از دوستان نایاب بپرهیزید.


فال قهوه خورشید

روشنی عقل و هوش و دانش است، به استعداد فوق‌العاده‌ای می‌رسد.


فال قهوه خیمه

تأمین مالی، افزایش مال و نعمت، نگران آینده نباشید.


فال قهوه داس

با رنج و زحمت مالی یا نعمتی را به‌دست آوردن، درو‌کردن.


فال قهوه دامن

رنج و اندوه در برابر عشق، نا‌امیدی، در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق می‌شوید.


فال قهوه در

حفره مقعد.


فال قهوه دست

دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید.


فال قهوه دستبند

برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است.


فال قهوه دندان

ذلالت بر یکی از اعضای خانواده است، خانواده و بستگان، غم و اندوه، گزند و زیان.


فال قهوه دهان

سخنان نیکو و سودمند شنیدن، دلالت بر خوشی زندگی است.