فال قهوه دود

گرفتاری تحمل رنج و عذاب، گرفتار فتنه و بلا شدن.


فال قهوه دیگ

صاحب‌خانه، کد‌بانوی‌خانه، خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.


فال قهوه دیوار

مانع، دفاع از حریم، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.


فال قهوه روباه

حیله‌گر و فریبنده، حیله‌گر و نابکار و فریبنده و دروغگو می‌باشد‌، مواظب باشید.


فال قهوه ریسمان

عمر طولانی، سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان به‌دست آوردن.


فال قهوه زنبور

شخص مزاحم، از آدم پست و فرومایه آزار‌دیدن.


فال قهوه زنبور عسل

مال و نعمت، خیر و برکت، ارث و میراث از راه صحیح.


فال قهوه زنگوله

بگو مگو، دعوا و مرافعه، بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باید.


فال قهوه ساعت

نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را می‌دهد.


فال قهوه سپر

پناه‌دهنده از امور ناپسند، محافظت‌شده از جائی.