فال قهوه ستاره

مقام و منزلت، با علما و دانشمندان ملاقات می‌کند.


فال قهوه سد

موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده.


فال قهوه سطل

مدد‌گرفتن، کنیز، خدمتکار، خدمتکاری به خدمتش در‌ می‌آید و یا کنیزی زیبا می‌خرد.


فال قهوه سگ

دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار.


فال قهوه سوزن

دوست و غمخوار، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.


فال قهوه سوسمار

دشمن نادان، قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.


فال قهوه سوسک

قبل از اینکه آبرویتان برود کناره‌گیری کنید، رسوائی و بدبختی.


فال قهوه سیب

صاحب فرزند شدن، با خیر و خوشی از راه دور دریافت‌کردن.


فال قهوه سکه

رهائی از فقر و بدبختی، نجات پیدا‌کردن از قرض و بدهی.


فال قهوه شاخ

موفقیت مالی، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان، از فراوانی خود را نبازید.