فال قهوه شانه

دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده، آنهائی که کمراه می‌‌کنند از ایشان دوری کنید.


فال قهوه شتر‌مرغ

مسافرتی به‌یاد‌ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست، آماده باشید.


فال قهوه شطرنج

تهمت و دروغ، بر کسی به باطل غلبه‌کردن، بر او تهمت می‌بندند و می‌گویند.


فال قهوه شلوار

آبرو و حیثیت، سعی کنید خود را حفظ کنید در‌غیر این‌صورت مشکلات شما دو چندان می‌شود.


فال قهوه شمشیر

مبارزه با دشمن، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.


فال قهوه شمع

شمع روشن عزت و نعمت است، شادی و سرور به خانه شما روی می‌آورد.


فال قهوه صدف

دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد.


فال قهوه صندلی

محبت و دلگرمی از طرف دوستان به شما محبت می‌شود و هدیه گرانبهائی دریافت خواهید کرد.


فال قهوه عصا

دیدار خوش، ملاقات با اقوام و دوستان، شنیدن خبر خوش از خویشاوندان.


فال قهوه عقرب

جدائی، هرج و مرج، حسادت، بدجنسی ،زیاد‌شدن رنج و زحمت و تحمل خسارت.