فال قهوه عینک

افراد عاقل و روشن، روشن‌بینی و قضاوت صحیح و درست کردن.


فال قهوه فشنگ

خطر مواظب اعمال و رفتار خود باشید، یکدندگی نکنید، در رانندگی صبور باشید.


فال قهوه فنجان

در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب به‌دست آوردن، هدیه و پاداش گرفتن.


فال قهوه فندق

به‌دست آوردن ثروت و مال از طرف فرد بخیل.


فال قهوه فیل

سمبل بزرگی، قدرت و منزلت، دوست دانشمند، با آنها هم‌صحبت شوید.


فال قهوه قارچ

مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور‌دست.


فال قهوه قایق

بالا‌رفتن از ناهموار‌ی‌ها و رسیدن به معشوق، عشق و دوستی.


فال قهوه قرص

بیماری، شفا، بهبودی، به‌زودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.


فال قهوه قطار

مسیر زندگی سختی را طی‌کردن و از اهداف خود بیمناک است.


فال قهوه قفل

موانع، سد، برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد.