فال قهوه کفتار

نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید.


فال قهوه کفش

برای مرد، زن کدبانو و زیبائی می‌گیرد، برای زن قوت و نیرومندی می‌باشد، ارثیه.


فال قهوه کلاه

رسیدن به جاه و مقام، باپشتکار به مقام رسیدن، از حیله دوستان خود را پنهان کنید.


فال قهوه کلید

حل مشکلات، پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند، موفقیت همه جانبه.


فال قهوه کمان

فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می‌آید، فرزندی پسر.


فال قهوه کوزه

با همسر یا کنیز خود همبستر شدن، نزدیکی.


فال قهوه گاو

فراوانی محصولات نعمت فراوان به‌دست آوردن.


فال قهوه گربه

نیرنگ و فریب از سوی دوستان، برای شما دوستان خوبی نمی‌باشند، ریاکار و خائن.


فال قهوه گردن‌بند

عشق و نامزدی و شروع آن، گردن‌بند پاره قهر و جدائی.


فال قهوه گلابی

نجات پیدا کردن از مشکلات مالی، به‌ فکر اندوخته باشید، سهل‌انگار نباشید.