فال قهوه گندم

روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت به‌دست آمده است.


فال قهوه گوسفند

زندگی آرام و بی‌دغدغه، خوشبختی به شمار می‌آورد و ناراحتی‌ها برطرف می‌شود.


فال قهوه لامپ

به سوی روشنی و خوشبختی گام بر‌می‌دارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد.


فال قهوه لب

نشانگر قرابت و خویشی است، از زخم زبان‌ها نهراسید، احترام و عزت پیدا می‌کنید.


فال قهوه لوبیا

صاحب فرزندان زیادی می‌شوید و هرکدام به عزت و شهرت می‌رسند.


فال قهوه ماه

عشق و نامزدی، ازدواج، با همسری خوش‌سیما و صاحب مقام، ازدواج می‌کنید.


فال قهوه مرغ

به مال و ثروتی دست پیدا می‌کند ولی مواظب باشید بیهوده آن‌ را از دست ندهید.


فال قهوه مرغابی

دعوت به مهمانی و جشن و سمبل پاکی و روان عشق و سعادت زناشوئی، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.


فال قهوه مسواک

مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش، اجسان می‌کنید.


فال قهوه مگس

نشان مردم فرومایه است، از طرف آنها اذیت می‌شوید، با دور‌اندیشی رفع مزاحمت کنید.