فال قهوه مورچه

نشانگر داشتن پشتکار و دور‌اندیشی، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می‌شوید.


فال قهوه موش

ریاکار و زیان‌بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید.


فال قهوه میخ

سمبل پایداری و مقاومت، اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید.


فال قهوه نامه

در انتظار خبر‌های خوش که مدت‌ها انتظارش را می‌کشید به شما خواهد رسید.


فال قهوه نان

سمبل سرور و خوشحالی است، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا می‌کند.


فال قهوه نخود

نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.


فال قهوه نرده بام

موفقیت و پیروزی، موفقیت شما حتمی است بت شکیبائی آن را دنبال کنید.


فال قهوه نعل

نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می‌باشد، راه نجات برایتان باز است.


فال قهوه نیزه

به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت، مسافرت دریائی.


فال قهوه هدهد

خیر، خوشی و رفاه، بزرگی و مقام، پیروزی.