فال قهوه هوا‌پیما

مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت، نشانگر راه سریعی است به هدف.


فال قهوه هیزم

سخن‌چینی و بد‌عملی، توأم با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی‌بیند.