فال قهوه ترازو

نشانه عدل و انصاف است، ترازوی میزان، از عدل و درستی حکم می‌کند.


فال قهوه توپ

ورزشی و دو میدانی، با ورزش‌کردن می‌توانید از بیماری خلاصی یابید.


فال قهوه تیر

حق درستی را زیر پا گذارد، و نشانه‌ای است به طرف دوست و دشمن.


فال قهوه تیرو کمان

تعهد دروغی می‌کند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.


فال قهوه جاده

سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش می‌رسد و حاجتش برآورده خواهد شد.


فال قهوه جارو

خادم و خدمتکار، غم و اندوهی خانه دل را پاک می‌کند و مرتفع می‌سازد.


فال قهوه جام

ریخت و پاش، ریخت و پاش‌کردن از اموال خود در راه دوستان.


فال قهوه جعبه

داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازگاری می‌کند.


فال قهوه جناغ

رسیدن به آرزوی دیرینه، پیدا‌کردن دوستان خوب و صمیمی، رسیدن به معشوق.


فال قهوه چادر

حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصاً برای مسافرت دسته جمعی.