فال قهوه حب

بیماری، شفا، بهبودی، به‌ زودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.


فال قهوه حصار

در بند قرار‌گرفتن، جای امن، چند صباحی احتیاط کنید.


فال قهوه حلقه

خواستگاری، ازدواج خوشبخت‌شدن در دوران زندگی و زناشوئی.


فال قهوه حلقه شکسته

نا‌امیدی، شکست‌خوردن یا به‌هم‌خوردن نامزدی یا خاستگاری.


فال قهوه حوض

علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره‌مند‌شدن علمش افزونی می‌یابد.


فال قهوه خرچنگ

بد‌اخلاقی، کینه توزی، فرومایگی، احتیاط را از دست ندهید.


فال قهوه خرس

دشمن بدطینت، احمق و تندخو، از این خصلت‌ها دوری کنید.


فال قهوه خرگوش

زود‌رنج، در برابر حادثه سریع خود را می‌بازد، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.


فال قهوه خروس

نشانگر شهوت و غرور است، اختار و آماده باشی است برای شما.


فال قهوه خفاش

شنیدن خبر ناگواری عاقبت ناخوشایند، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی.